Főoldal » Hírek » Lopott gépkocsival fogolyszökés-vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge, fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it meg­szeg­te azzal, hogy a lopott gép­ko­csi­val azért uta­zott kül­föld­re, hogy a bün­te­tő­el­já­rás alól vég­leg kivon­ja magát. 


A vád­irat sze­rint a bíró­ság a lopás miatt foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rás­ban a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el 2020. júni­us 3-án. A bíró­ság a vég­zés­ben elő­ír­ta, hogy a férfi Kis­bér terü­le­tét nem hagy­hat­ja el. Az elkö­ve­tő 2020. szep­tem­ber 20-án este egy kis­bé­ri lakó­ház előtt par­ko­ló, 385.000,- Ft. érté­kű sze­mély­gép­ko­csit elin­dí­tot­ta a sér­tett által benne hagyott kulccsal. A férfi a lopott gép­ko­csi­val előbb barát­nő­jé­hez haj­tott, majd együtt Szlo­vá­ki­án, Auszt­ri­án, Német­or­szá­gon, Hol­lan­di­án keresz­tül Bel­gi­um­ba mentek.

A férfi a gép­ko­csi érté­ke­sí­té­sét ter­vez­te, azon­ban 2020. októ­ber 1-jén a német határ­rend­őr­ség határ­el­len­őr­zés kere­té­ben intéz­ke­dés alá vonta, és a gép­ko­csit lefoglalta.

Köz­ben a kis­bé­ri rend­őrök elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, amely után a Magyar­or­szág­ra 2020. októ­ber 6-án vissza­té­rő elkö­ve­tőt a nyo­mo­zó ható­ság a nem­zet­kö­zi vona­ton elfogta.


Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság egye­sít­se az ügyet az előt­te lopás bűn­tet­te miatt már folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­hoz, amely után a külö­nös és több­szö­rös vissza­eső fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.