Főoldal » Hírek » Lopott kerékpárral tekert az autópályán - őrizet alatt jogerősen elítélték - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kerék­pár­lo­pás miatt egy len­gyel, míg eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt egy magyar fér­fit az őri­zet 72 órás tar­ta­ma alatt, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tott. Mind­ket­te­jük ügyé­ben jog­erős íté­let született.

 A vád sze­rint a len­gyel férfi 2023. janu­ár 16-án, kora este, Kun­szál­lás mel­lett egy kör­be­ke­rí­tet­len tanya tera­szá­ról ello­pott egy 120.000 forint érté­kű kerék­párt. A kerék­pár­ral fel­haj­tott az M5-ös autó­pá­lyá­ra és elin­dult Buda­pest irá­nyá­ba. A sötét autó­pá­lyán az autó­sok ész­lel­ték a kerék­pá­rost és ezt beje­len­tet­ték az Autó­pá­lya Alosz­tály jár­őre­i­nek. Az egyen­ru­há­sok rövi­de­sen iga­zol­tat­ták, majd őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­től a lopott kerék­párt lefog­lal­ták és a tulaj­do­no­sá­nak visszaadták.

Kecs­ke­mé­ten a rend­őrök 2023. janu­ár 17-én este iga­zol­ta­tást köve­tő­en őri­zet­be vet­tek egy kecs­ke­mé­ti fér­fit, akit a Daba­si Járás­bí­ró­ság előző nap jog­erő­sen 6 hónap­ra eltil­tott a jár­mű­ve­ze­tés­től. Ez azon­ban a fér­fit nem tar­tot­ta vissza attól, hogy már más­nap újra volán mögé üljön.

Az ügyész­ség a len­gyel fér­fit lopás vét­sé­ge, a kecs­ke­mé­ti fér­fit jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­ge miatt az őri­zet 72 órás tar­ta­ma alatt, 2023. janu­ár 19-én bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság mind­két férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és a len­gyel fér­fit 1 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta, míg a magyar vád­lot­tat 6 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 évre fel­füg­gesz­tet­te, emel­lett a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is eltil­tot­ta. Az íté­le­tek ellen senki nem fel­leb­be­zett, így mind­két ügy jog­erő­sen lezárult.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.