Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Lopott kisbusz motorterében csempészett embert – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bol­gár fér­fi­val szem­ben, aki 2019. decem­ber 16-án éjjel, a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen egy török állam­pol­gárt kísé­relt meg becsem­pész­ni Magyar­or­szág terü­le­té­re.

A vád­irat sze­rint a vád­lott Szer­bi­á­ban jár­mű­vé­be fel­vett egy török állam­pol­gárt, aki­ről tudta, hogy nem ren­del­ke­zik érvé­nyes úti okmá­nyok­kal. Őt az isme­ret­len sze­mé­lyek által elő­ze­te­sen átala­kí­tott kis­busz motor­te­ré­nek kar­ton­pa­pí­rok­kal levá­lasz­tott rej­tek­he­lyé­re búj­tat­ta. A csem­pé­szett férfi addig, amíg elér­ték a határ­át­ke­lő­he­lyet, jelen­tős testi és lelki meg­pró­bál­ta­tá­sok­nak volt kité­ve. A sötét­ben, körül­be­lül egy órán át mag­zat­póz­ban össze­ku­po­rod­va feküdt, miköz­ben őt egyik irány­ból a járó motor hője éget­te, a másik irány­ból a jeges menet­szél fújta. A motor­zaj miatt a vád­lott­nak sem tudott jelez­ni, illet­ve belül­ről a motor­te­ret sem lehe­tett kinyit­ni.

A határ­át­ke­lő­hely mun­ka­tár­sai a belé­pés­re jelent­ke­zés­kor meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott által veze­tett bol­gár kis­buszt koráb­ban ellop­ták, és a jármű a nem­zet­kö­zi körö­zé­si nyil­ván­tar­tás­ban körö­zött­ként sze­re­pel. A tüze­tes ellen­őr­zés­kor meg­ta­lál­ták a motor­tér­ben elrej­tett fér­fit, aki a nála fel­lé­pett zsibbadásos-keringési pana­szok miatt ekkor már sem mozog­ni, sem önál­ló­an lábra állni nem tudott.

A vád­lott a csem­pé­szett sze­mélyt szán­dé­ka sze­rint Magyar­or­szá­gon keresz­tül az Euró­pai Unió nyu­ga­ti tag­ál­la­mai felé szál­lí­tot­ta volna.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.