Főoldal » Hírek » Lopott munkagépet akartak átjuttatni a határon – rendőrségi fotókkal – a Hajdú-Bihar vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tő­ket a határ­ren­dé­szek éppen akkor érték tet­ten, ami­kor el akar­ták távo­lí­ta­ni az azo­no­sí­tást szol­gá­ló alvázszámot.

A vád­irat sze­rint a két román férfi 2023. szep­tem­ber 27-én, este Romá­ni­á­ból az ártán­di határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben lévő kami­on­par­ko­ló­ba ment egy mik­ro­busszal és a hozzá kap­csolt trélerrel.

Az elkö­ve­tők ott néhány nap­pal koráb­ban leál­lí­tot­tak egy föld­mun­ka­gé­pet, amit Romá­ni­á­ba akar­tak szál­lí­ta­ni. Az idő­sebb férfi azzal átállt a par­ko­ló végé­be, ahol nem volt köz­vi­lá­gí­tás. A vád­lot­tak a maguk­kal vitt szer­szám­gép­pel elkezd­ték lecsi­szol­ni az alváz­szá­mot, hogy a gépet a határ­át­lé­pés­nél ne lehes­sen felismerni.

A fér­fi­a­kat a határ­ren­dé­szek tet­ten érték, a mun­ka­gé­pet és az esz­kö­zö­ket pedig lefog­lal­ták. A bün­te­tő­el­já­rás során fel­tár­ták, hogy a föld­mun­ka­gé­pet koráb­ban ellop­ták egy olasz­or­szá­gi épít­ke­zés­ről, így azt vissza­ad­ták a tulajdonosának.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a lefog­lalt esz­kö­zö­ket pedig koboz­za el.

A rend­őr­ség által az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról és a föld­mun­ka­gép­ről készí­tett fény­ké­pek itt tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-hirek-77#3