Főoldal » Hírek » Lopott traktorok a bozótosban – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lot­tak a faki­ter­me­lő vál­lal­ko­zó bűn­társ fel­ve­té­sé­re és útmu­ta­tá­sai sze­rint, anya­gi haszon remé­nyé­ben trak­to­ro­kat lop­tak el. 

A vád sze­rint a faki­ter­me­lő vál­lal­ko­zó 2023 ele­jén, a nála dol­go­zó tár­sá­nak fel­ve­tet­te, hogy segít­sen neki mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tó­kat lopni. Az ötlet és az ígért fizet­ség tet­szett a bün­te­tett elő­éle­tű alkal­ma­zott­nak, ezért bevon­ta egy koráb­bi zár­ka­tár­sát is a terv meg­va­ló­sí­tá­sá­ba, emel­lett csa­lád­ta­gok – fél­test­vér és sógo­rok – is csat­la­koz­tak hoz­zá­juk.  A vád­lot­tak „címre” men­tek, ugyan­is a vál­lal­ko­zó azt is elmond­ta, hogy hol, melyik tanyán talál­ha­tók a kisze­melt traktorok.

2023 feb­ru­ár­já­ban a vád­lot­tak két trak­tort, három motor­ke­rék­párt és két rotá­ci­ós kapát lop­tak el. Első alka­lom­mal a kerí­tést kibont­va vit­ték el az udva­ron álló trak­tort, ami­ben benne volt az indí­tó­kulcs. Néhány nap múlva ugyan­csak a jár­mű­ben hagyott kulcs segí­tet­te a tol­va­jo­kat az út mel­lett eladá­si cél­ból leál­lí­tott trak­tor ello­pá­sá­ban. Rövi­de­sen azon­ban bele­haj­tot­tak egy árok­ba, ahon­nan csak a bűn­tár­sa­ik segít­sé­gé­vel tud­tak kihaj­ta­ni és a meg­be­szélt hely­re tovább­men­ni. A trak­tor­ra kitett eladó táb­lát később elásták.

A későb­bi­ek­ben az oda­szö­gelt desz­ka sem jelen­tett aka­dályt a tol­va­jok­nak, akik egy másik tár­suk ötle­té­re három motor­ke­rék­párt vit­tek el egy tanya mel­lék­épü­le­té­ből. Végül a zár­ka­társ vád­lot­tak az utol­só két trak­tort a hoz­zá­juk kap­csolt kiegé­szí­tő gépek­kel együtt vit­ték el és rej­tet­ték el a vál­lal­ko­zó által meg­je­lölt bozótosban.

A vég­re­haj­tás­sal meg­bí­zott vád­lot­tak össze­sen négy trak­tort lop­tak el. Ezek érté­ke egyen­ként 2 és 3,5 mil­lió forint közöt­ti volt, azon­ban az ígért fizet­sé­get nem kap­ták meg. A kis­kő­rö­si nyo­mo­zók négy­ből három trak­tort lefog­lal­tak és vissza­ad­tak a tulajdonosoknak.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért a vál­lal­ko­zó­val, továb­bá a több lopás­ban is érin­tett vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ők hár­man letar­tóz­ta­tás­ban, a töb­bi­ek sza­bad­lá­bon vár­ják, hogy ügyük­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság döntsön.

A fotó­kon a bozó­tos­ban meg­ta­lált trak­to­rok és a hely­szí­ni nyo­mok láthatók.