Főoldal » Archív » Lőszer- és fegyverarzenál az asztalosműhelyben

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a dán­szent­mik­ló­si ott­ho­ná­ban és hét­vé­gi házá­ban ezer­nél több lőszert és 11 lőfegy­vert tar­tott enge­dély nélkül.

Egy dán­szent­mik­ló­si férfi, a bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja az ott­ho­ná­ban és a hét­vé­gi házá­ban hosszabb időn keresz­tül nagy mennyi­ség­ben tárolt lősze­re­ket, és külön­bö­ző gyárt­má­nyú lőfegy­ve­re­ket, melyek tar­tá­sá­ra nem volt enge­dé­lye. 2018. októ­ber 25-én, a kora reg­ge­li órák­tól a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Fel­de­rí­tő Főosz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont tag­ja­i­nak rész­vé­te­lé­vel kuta­tást tar­tot­tak a férfi házá­ban, a pin­cé­ben beren­de­zett asz­ta­los műhely­ben és a hét­vé­gi házá­ban Dánszentmiklóson.

A kuta­tás során össze­sen 11 db lőfegy­ver, több mint 1200 db lőszer, több lőfegy­ver főelem, illet­ve lőfegy­ver alkat­rész került lefog­la­lás­ra, melyek tar­tá­sá­ra a gya­nú­sí­tott enge­déllyel nem rendelkezett.

A nyo­mo­zás során bevont szak­ta­nács­adó sze­rint a kuta­tás során meg­ta­lált lőfegy­ve­rek, lősze­rek meg­szer­zé­se, tar­tá­sa enge­dély­hez kötött.

A lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, a még meg nem talált tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök eltün­te­té­sé­vel veszé­lyez­tet­né a nyo­mo­zás sike­rét. Tar­ta­ni lehet attól is, hogy a férfi sza­ba­don hagy­va újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Mind­ez csak a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­vel aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.