Főoldal » Archív » Magának okozott sérülést, majd másokat vádolt azzal, hogy megtámadták

A Tiszaújvá­ro­si Járá­si Ügyész­ség hamis vád bűntet­te miatt vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű negy­ven­éves nővel szem­ben.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. janu­ár 5-én, este, magán­éle­ti prob­lé­mái miatt, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­ná­ban, itta­san, egy kés­sel hasba szúr­ta magát. Miu­tán a vád­lott lánya anyja sérü­lé­sé­ről tudo­mást szer­zett, rend­őr­sé­gi beje­len­tést tett. A vád­lott a hely­szín­re érke­ző  rend­őrök­nek elő­ször a való­ság­nak meg­fe­le­lő­en elmond­ta, hogy a sérü­lést önmagá­nak okoz­ta, azon­ban rövid idő eltel­té­vel a hely­szí­ni orvo­si ellá­tá­sa köz­ben, a jár­őrök­nek elkö­ve­tő­ként már az egyik férfi isme­rő­sét jelöl­te meg, aki­ről azt állí­tot­ta, hogy meg akar­ta erő­sza­kol­ni és ezen cse­lek­mé­nye köz­ben okoz­ta a hasi sérü­lését. A intéz­ke­dő rend­őrök a vád­lott állí­tá­sa­it ellen­őriz­ték és már az elsőd­le­ges adat­gyűj­tés során egy­ér­tel­mű­en meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a nő által meg­ne­ve­zett férfi nem köve­tett el bűncselekményt.

Miu­tán a vád­lot­tat a men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és ott a sérü­lé­sét ellát­ták, tanú­ki­hall­ga­tá­sa cél­já­ból fel­ke­res­ték őt a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói, akik­nek egy újabb ver­zi­ót adott elő és a kése­lés­sel már egy másik fér­fit vádolt. A vád­lott ezen nyi­lat­ko­za­ta alap­ján a nyo­mo­zó ható­ság ezt a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. Utóbb bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­tet­ték vele szem­ben az eljá­rást, miu­tán a nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként két­sé­get kizá­ró­an meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a nő önma­gát szúr­ta meg.

Az ügyész­ség a nőt hamis vád bűn­tet­té­vel és bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.