Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Magának szerzett pénzt a támogatási összegből egy polgármester – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a pécs­vá­ra­di pol­gár­mes­ter ellen, aki az önkor­mány­zat által elnyert pályá­za­ti összeg­ből fik­tív szám­lák­kal saját magá­nak szer­zett meg egy részt. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a pol­gár­mes­ter 2015. évben két pályá­za­tot nyúj­tott be az ille­té­kes minisz­té­ri­um­hoz rész­ben uszo­da­ener­ge­ti­kai fej­lesz­tés, rész­ben épü­let­ener­ge­ti­kai fej­lesz­tés támo­ga­tá­sa érdekében.

A pályá­za­tok alap­ján Pécs­vá­rad Önkor­mány­za­ta 152, illet­ve 150 mil­lió forint pályá­za­ti támo­ga­tás­ban része­sült. A pol­gár­mes­ter azon­ban még a támo­ga­tá­si összeg átuta­lá­sát meg­elő­ző­en elha­tá­roz­ta, hogy az önkor­mány­zat ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott összeg egy részét saját maga részé­re szer­zi meg gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get színlelve.

A pol­gár­mes­ter 2015. augusz­tu­sá­ban, illet­ve októ­be­ré­ben kivi­te­le­zé­si szer­ző­dést kötött egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal. A szer­ző­dést meg­elő­ző­en azon­ban meg­ál­la­po­dott a cégek két veze­tő­jé­vel, hogy azok a kivi­te­le­zé­si szer­ző­dés tel­je­sí­té­se során szín­leg bevon­ják a pol­gár­mes­ter és fele­sé­ge érde­kelt­sé­gi köré­be tar­to­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got. Ezen utób­bi cég bevo­ná­sá­nak kizá­ró­la­gos célja az volt, hogy a pol­gár­mes­ter­nek fize­ten­dő pénz­össze­gek jog­sze­rű vol­tát lát­szó­la­go­san leigazolják.

A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en az önkor­mány­zat­tal szer­ző­dő cég továb­bi alvál­lal­ko­zói szer­ző­dést kötött a pol­gár­mes­ter és fele­sé­ge érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó tár­sa­ság­gal, akik a későb­bi­ek­ben egy valót­lan tel­je­sí­tés iga­zo­lást is kiállítottak.

A pol­gár­mes­ter cége tel­je­sí­tés nél­kül 16, illet­ve 12 mil­lió forin­tot kapott az alvál­lal­ko­zó­tól, aki ezt köve­tő­en mind­ezen össze­ge­ket tovább­szám­láz­ta Pécs­vá­rad Önkor­mány­za­ta felé.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat – a pol­gár­mes­tert, fele­sé­gét és az alvál­lal­ko­zó cég két veze­tő­jét – jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó gaz­da­sá­gi csa­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le  2-8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.