Főoldal » Archív » Magánlaksértés miatt felel a támadó

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fér­fi­val szem­ben, aki egy orosz­lá­nyi lakás­ba erő­szak­kal ment be tár­sá­val együtt, a magán­la­kás hasz­ná­ló­já­nak barát­ját ököl­lel több­ször meg­ütöt­ték, meg­rug­dos­ták, majd kés­sel támad­tak rá, azon­ban a meg­tá­ma­dott sze­mély a kést tőlük elvet­te, és saját védel­me érde­ké­ben a vád­lot­tat és a tár­sát kés­sel megszúrta.. 

A vád­lott és társa 2017. decem­ber 26-án 19 óra 30 perc körü­li idő­ben a sér­tett által bérelt orosz­lá­nyi lakás ajta­ját berúg­ták, és oda bemen­tek. Az elkö­ve­tők a lakás hasz­ná­ló­já­nak barát­ját ököl­lel több­ször meg­ütöt­ték, meg­rug­dos­ták, majd egy kést vet­tek maguk­hoz, ezzel támad­tak rá. A férfi viszont a kést meg­fog­ta, az egyik táma­dó kezé­ből kivet­te, és saját védel­me érde­ké­ben hado­ná­szó, szúró moz­du­la­to­kat tett táma­dói felé. A szú­rá­sok a táma­dó­kat elér­ték, az egyi­kük a hely­szí­nen az éle­tét veszí­tet­te, a másik a lakás­ból kime­ne­kült. Ő az utcán esett össze, ott hív­tak hozzá mentőt.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­te miatt indí­tott nyo­mo­zást meg­szün­tet­te, mert meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a táma­dó­kat kés­sel meg­szú­ró sze­mély jogos védel­mi hely­zet­ben volt. A Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se sze­rint nem bün­te­ten­dő az cse­lek­mény, amely a saját, illet­ve más vagy mások sze­mé­lye, javai vagy a köz­ér­dek ellen inté­zett jog­ta­lan táma­dás elhá­rí­tá­sá­hoz szük­sé­ges. A jog­ta­lan táma­dást úgy kell tekin­te­ni, mint­ha az a véde­ke­ző éle­té­nek kiol­tá­sá­ra is irá­nyult volna, ha azt sze­mély ellen, fel­fegy­ver­kez­ve köve­tik el.

A magán­la­kást hasz­ná­ló sér­tett magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a lakás­ba beha­to­ló, onnan élve elme­ne­kü­lő vád­lot­tal szem­ben, ezért az ember­ölés bűn­tet­te miatt indí­tott nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt eljá­rás indult a magán­la­kás­ba jog­ta­la­nul beha­to­ló, a szú­rást köve­tő­en azt elha­gyó sze­méllyel szemben.

A vád­lott a magán­lak­sér­tés elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en, ugyan­azon a napon egy Orosz­lány­ban köz­le­ke­dő helyi jára­tú autó­busz­ból eltu­laj­do­ní­tott egy üveg­tö­rő biz­ton­sá­gi kala­pá­csot úgy, hogy a helyé­ről, az azt rög­zí­tő plom­bát elsza­kít­va letép­te, ezzel a lopás vét­sé­gét is elkövette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.