Főoldal » Archív » Magánlaksértés sarlóval és díszkarddal – vádemelés egy kalocsai testvérpár ellen

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 27 éves kalo­csai férfi és 31 éves test­vé­re ellen, akik 2016. júli­us 2-án egy koráb­bi konf­lik­tus miatt sar­ló­val, vas­cső­vel és dísz­kard­dal fel­fegy­ver­kez­ve hatol­tak be egy kalo­csai ház udva­rá­ra, ahol ölés­sel is fenyegetőztek.

 A 27 éves férfi és 31 éves báty­ja 2016. júli­us 2-án dél­előtt elmen­tek egy kalo­csai ház­hoz, hogy az ott lakó­kon elég­té­telt vegye­nek egy előző napi vere­ke­dés miatt. A fia­ta­labb férfi egy sar­ló­val és egy vas­cső­vel, míg báty­ja egy dísz­kard­dal fel­fegy­ver­kez­ve érkezett.

Hara­go­sa­ik házá­hoz köze­led­ve már kia­bál­ták az ingat­lan előtt álló sér­tett fér­fi­nek, hogy meg fog­ják ölni. Emi­att a sér­tett be is mene­kült a ház udva­rá­ra, ami a nagy­any­jáé volt. A nagy­ma­ma is kijött a ház­ból a kia­bá­lás­ra és uno­ká­ját a ház biz­ton­sá­gá­ba mene­kí­tet­te, majd rázár­ta az ajtót.

A fel­fegy­ver­ke­zett vád­lot­tak bemen­tek az udvar­ra és kia­bál­va keres­ték a házba mene­kü­lő fér­fit. Ekkor az asszony távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel őket. A test­vér­pár el is indult kife­lé, köz­ben a ház­ban rej­tő­ző fér­fit és test­vé­rét ölés­sel fenye­get­ték. Miu­tán a nagy­ma­ma becsap­ta mögöt­tük a kis­aj­tót, a fia­ta­labb vád­lott vissza­for­dult és meg­ra­gad­ta az asszony haját.

Ekkor azon­ban az idő­sebb vád­lott szólt a test­vé­ré­nek, hogy jön­nek a rend­őrök. Ennek hatá­sá­ra a 27 éves vád­lott elen­ged­te az asszony haját és távoz­tak a hely­szín­ről. Távo­zó­ban még a fia­ta­labb férfi meg­fe­nye­get­te az asszony kis­ko­rú lány­uno­ká­ját, hogy ha hívni meri a rend­őrö­ket, levág­ja a fejét.

A vád­lot­tak erő­sza­kos fel­lé­pé­se a sér­tet­tek­ben komoly félel­met kel­tett. Az uno­ká­it védő asszonyt a tör­tén­tek annyi­ra fel­zak­lat­ták, hogy össze­esett és kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni. A sér­tet­tek magán­lak­sér­tés és zak­la­tás miatt kér­ték a vád­lot­tak megbüntetését.

A jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel és zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, a fia­ta­labb fér­fi­nek egy továb­bi zak­la­tás miatt is felel­nie kell. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. szep­tem­ber 20. napján

Dr. Náná­si László

főügyész

A Bács-Kiskun Megyei főügyész­ség sajtóközleménye