Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Magára hagyta a fagyos éjszakában ittas élettársát egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal az 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki a ber­hi­dai lakó­há­zuk udva­rán, a janu­á­ri fagy­ban hagy­ta magá­ra ittas élettársát.

A vád sze­rint 20 éve élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő vád­lott és sér­tett ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, és 2021. janu­ár 24-én este is itta­san tér­tek haza egy disz­nó­ölés­ről a ber­hi­dai ott­ho­nuk­hoz. Az ittas­sá­ga követ­kez­té­ben maga­te­he­tet­len sér­tet­tet az uno­ká­ja gép­ko­csi­val vitte haza, miköz­ben a férfi kerék­pár­ral már koráb­ban haza­ért, és az udvar­ban, a ház bejá­ra­ti ajta­já­hoz veze­tő jár­dán várta az élet­tár­sát. A sér­tett hoz­zá­tar­to­zó­ja és a tár­sa­sá­gá­ban lévő férfi a sér­tet­tet bekí­sér­ték az udvar­ba, s miu­tán a vád­lott fel­ügye­le­té­re bíz­ták, távoztak.

Miköz­ben az elkö­ve­tő a házba kísér­te volna az élet­tár­sát, az asszony elesett, a férfi pedig nem tudta fel­emel­ni. Ekkor arcon rúgta, majd a fagy­pont köze­li, 1-3 C°-os hideg­ben a jár­dán fekve magá­ra hagy­ta a nőt, ő maga pedig bement a házba és lefe­küdt alud­ni. A sér­tett a súlyos ittas­sá­ga miatt nem volt képes arra, hogy a lakás­ba bejus­son, és kihű­lés miatt az éle­tét vesz­tet­te. A férfi más­nap reg­gel elhunyt élet­tár­sát az elesés és a bán­tal­ma­zás helyén talál­ta meg.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő­vel szem­ben a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy a férfi a tör­vény ren­del­ke­zé­sé­nél fogva nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.