Főoldal » Hírek » Magas állami kitüntetéssel ismerték el egy Heves megyei ügyésznő munkáját - fotóval

Az ügyé­szi szer­ve­zet tag­jai közül a Heves Megyei Főügyész­ség Vád­elő­ké­szí­té­si és Vád­kép­vi­se­le­ti Cso­port­já­nak veze­tő­je, dr. Feke­te Mari­ann része­sült első­ként a csa­lá­do­kért fele­lős tárca nél­kü­li minisz­ter által az idei évben ala­pí­tott „Esélyt az életre”-díjban.

Novák Kata­lin minisz­ter asszony a díj­jal az esély­te­rem­tés terü­le­tén elért kiemel­ke­dő ered­mé­nye­ket, az embe­ri mél­tó­ság védel­mé­ben való fel­lé­pés, vala­mint a kap­cso­la­ti erő­szak és az ember­ke­res­ke­de­lem elle­ni küz­de­lem terü­le­tén vég­zett tevé­keny­sé­get kíván­ja elis­mer­ni. A díjat az első alka­lom­mal, teg­nap adta át Novák Kata­lin a kitün­te­tet­tek­nek, Budapesten.

Az ügyész­ség min­den­kor kiemelt figyel­met for­dít a gyer­me­kek és a csa­lá­dok védel­mé­re, a biz­ton­sá­guk meg­te­rem­té­sé­re, mind a bün­te­tő­jo­gi, mind a köz­jo­gi szakterületeken.

A bün­te­tő­jog köré­ben ezt a lel­ket pró­bá­ló, mély elhi­va­tott­sá­got és elkö­te­le­zett­sé­get fel­té­te­le­ző fel­ada­tot látta, és látja el kiemel­ke­dő szak­mai szín­vo­na­lon dr. Feke­te Mari­ann, aki ezzel nagy­ban hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy az ilyen jel­le­gű jog­el­le­nes cse­lek­mé­nyek sér­tett­jei meg­fe­le­lő véde­lem­ben, elkö­ve­tői pedig szi­go­rú – kellő vissza­tar­tó erő­vel bíró – bün­te­tés­ben részesüljenek.

Dr. Feke­te Mari­ann húsz év óta tagja az ügyé­szi tes­tü­let­nek, mely hiva­tást – saját beval­lá­sa sze­rint – azért válasz­tot­ta, hogy a mun­ká­ja révén haté­ko­nyan lép­hes­sen fel a nők és a kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel, vala­mint azok elkö­ve­tő­i­vel szem­ben. Ezen két évti­zed során a tevé­keny­sé­gé­vel – ügyé­szi esz­kö­zök­kel –  hoz­zá­já­rult a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő, bán­tal­ma­zott gyer­me­kek és nők élet­kö­rül­mé­nye­i­nek, esé­lye­i­nek javí­tá­sá­hoz, az álta­luk elszen­ve­dett sérel­mek, testi-lelki gyöt­rel­mek orvos­lá­sá­hoz, az áldo­zat­tá válá­suk meg­elő­zé­sé­hez, ami kellő ala­pot szol­gál­ta­tott arra, hogy az elsők között kapja meg ezt a magas álla­mi elismerést.