Főoldal » Hírek » Magyarország Ügyészségének nyilatkozata

Az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ké­nek 2021. decem­ber 14-ei nyílt leve­lé­vel össze­füg­gés­ben, Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a követ­ke­ző nyi­lat­ko­za­tot teszi.

A leg­főbb ügyész és az ügyész­ség min­den körül­mé­nyek között tel­je­sí­ti az Alap­tör­vény­ben és más jog­sza­bá­lyok­ban rárótt köte­le­zett­sé­ge­it. Meg­vé­di az alkot­má­nyos ren­det, a pol­gá­rok joga­it és biz­ton­sá­gát. A jog­ál­lam védel­me során e tevé­keny­sé­gét az Alkot­mány­bí­ró­ság­gal és más alkot­má­nyos szer­vek­kel együtt­mű­köd­ve végzi.