Főoldal » Hírek » Majdnem vasúti balesethez vezetett a forgalmista figyelmetlensége – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Két vonat - 35 utas­sal - a nyílt pályán állt meg egy­más­sal szem­ben Selyp és Apc-Zagyvaszántó állo­má­sok között.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vas­úti köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a a bün­te­tő­el­já­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­ről hatá­ro­zott. A mulasz­tást elkö­ve­tő for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő több évti­ze­des mun­ka­vi­szo­nya alatt elő­ször vétett súlyos hibát, majd a bal­ese­tet is végül ő hárí­tot­ta el. 

A hatá­ro­zat sze­rint 2023. május 25-én, dél­után, két olyan sze­mély­vo­nat köz­le­ke­dett egy pálya­sza­ka­szon, melyek Apc-Zagyvaszántó állo­má­son keresz­tez­ték egy­más útját. Az egyik sze­rel­vény azon­ban késett, ezért a vas­út­ál­lo­más for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő­je úgy ítél­te meg, hogy inkább Sely­pen kel­le­ne bevár­nia és elke­rül­nie egy­mást a két vonat­nak, mivel az az állo­más is több sín­pár­ral rendelkezik.

Az egyik vonat egy perc­cel fél négy előtt – sza­bá­lyos enge­dély­ké­rést köve­tő­en – kiin­dult az állo­más­ról Selyp felé. Néhány másod­perc­cel ezt köve­tő­en azon­ban a gya­nú­sí­tott is elen­ged­te a másik vona­tot a sely­pi vas­út­ál­lo­más­ról Apc irá­nyá­ba anél­kül, hogy erre az elő­írá­sok sze­rint elő­ze­tes enge­délyt kapott volna.

A figyel­met­len for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő hamar rájött, hogy hibá­zott, így még idő­ben intéz­ke­dett az egy­más­sal szem­ben hala­dó sze­rel­vé­nyek meg­ál­lí­tá­sa iránt. Az egyik vonat üzemi féke­zés­sel, a másik pedig gyors­fé­ke­zés­sel állt meg a sín­pá­lyán, mint­egy nyolc­száz méter­nyi távol­ság­ra egy­más­sal szemben.

A gya­nú­sí­tott azzal, hogy a tőle elvár­ha­tó körül­te­kin­tést elmu­lasz­tot­ta, meg­szeg­te a vas­úti köz­le­ke­dés sza­bá­lya­it, egy­ben mások éle­tét, illet­ve testi épsé­gét is veszély­nek tette ki. Az ese­mény követ­kez­té­ben aznap hat sze­mély­szál­lí­tó vonat rész­le­ge­sen elma­radt, továb­bi öt össze­sen 232 per­cet késett, a vasút tár­sa­ság­nak pedig több mint 300.000 forint hálózat-hozzáférési díj kiesé­se keletkezett.

A kép az egyik moz­dony belső veze­tő teré­ben készült a hely­szín megtekintésekor.

Éppen csak elkerülte az ütközést a két vonat.