Főoldal » Hírek » Májusfa állítás helyett máshogyan fejezték ki érzelmeiket a majálison - videóval - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság és több­rend­be­li testi sér­tés miatt emelt vádat azzal az öt fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik idén a szom­bat­he­lyi majá­li­son köl­csö­nö­sen bán­tal­maz­ták egymást.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak két olyan csa­lád tag­jai, akik egy csa­lá­di ese­mény okán hosszabb ideje ellen­sé­ges viszony­ban áll­tak egy­más­sal. Emi­att rend­sze­res­sé vál­tak közöt­tük az élet és testi épség elle­ni fenye­ge­té­sek és a tett­le­ges­sé­gig faju­ló konf­lik­tu­sok, ame­lyek­kel össze­füg­gés­ben több bün­te­tő­el­já­rás is indult.

2023.április 30. nap­ján a vád­lot­tak csa­lád­tag­ja­ik­kal a szom­bat­he­lyi váro­si majá­li­son szó­ra­koz­tak, ami­kor a két csa­lád egy-egy meg­vá­dolt férfi, illet­ve nő tagja szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy­más­sal, majd közöt­tük és a hoz­zá­juk csat­la­ko­zó továb­bi vád­lott között dula­ko­dás ala­kult ki, egy­mást és a vád­lott nő segít­sé­gé­re siető férfi sér­tet­tet is bán­tal­maz­ták. Ennek során négy vád­lott – egyi­kük a kezé­ben tar­tott telesz­kó­pos bot­tal – köz­re­fog­ta a sér­tet­tet, őt több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták, majd miu­tán a bán­tal­ma­zott férfi a föl­dön maradt, távoz­tak a helyszínről.

A vere­ke­dés során az egyik vád­lott nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, míg egy másik vád­lott és a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A vád­lot­tak erő­sza­kos maga­tar­tá­sa – mely­nek során egyi­kük az ellen­ál­lás leküz­dé­se vagy meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas telesz­kó­pos botot tar­tott magá­nál – alkal­mas volt arra, hogy a nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség négy vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg továb­bi kettő vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó vide­ón a vere­ke­dés egyes rész­le­tei láthatóak.