Főoldal » Hírek » Mankóval torolta meg a rúgást - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban két fér­fit állí­tott bíró­ság elé, akik közül az egyi­ket az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re, míg a vissza­eső másik fér­fit 70 nap elzá­rás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let jog­erős, azt az ügyész, elkö­ve­tők  és védők is tudo­má­sul vették.

A tény­ál­lás sze­rint az egy­aránt ittas álla­pot­ban lévő két elkö­ve­tő, vala­mint két másik sze­mély 2024. janu­ár 3-án Esz­ter­gom­ban egy pad­nál tar­tóz­kod­tak. Az egyik elkö­ve­tő két kéz­zel meg­lök­te a mel­let­te álló vét­len fér­fit, majd azt kér­dez­get­te a padon ülő másik elkö­ve­tő­től, hogy hol van a ciga­ret­tá­ja. Ezután oda­ment a fér­fi­hoz, és őt egy­szer, bal láb­bal, nagy erő­vel fejbe rúgta.

Ekkor a táma­dó férfi ismét több­ször meg­kér­dez­te a meg­rú­gott fér­fit, hogy hol van a ciga­ret­tá­ja, mire a meg­rú­gott férfi a pad­ról fel­kelt és az álta­la hasz­nált man­kót a kezé­ben fogva oda­lé­pett a mel­let­te lévő, már a padon ülő táma­dó­já­hoz, és őt a mankó talp részé­vel, két alka­lom­mal, nagy erő­vel fejbe vágta. A máso­dik ütést köve­tő­en a man­kó­val meg­ütött férfi fel­kelt a pad­ról, átka­rol­ta a man­kós férfi dere­kát, majd az ittas­sá­guk miatt eles­tek. A két fér­fi­nak sérü­lé­se nem keletkezett.

Az eset­ről mobil­te­le­fo­nos fel­vé­tel készült.