Főoldal » Hírek » Már 10 métert megtett a zebrán az idős nő, mikor elütötték - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 25 éves bátony­te­re­nyei fér­fi­val szem­ben, aki figyel­met­len­sé­ge miatt a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen ütött el egy 70 éves nőt.

A vád sze­rint a férfi 2022. októ­ber hó 29-én, 05 óra 38 perc­kor éjsza­kai sötét­ség­ben, de a köz­vi­lá­gí­tás által jól meg­vi­lá­gí­tott útsza­ka­szon, köd­szi­tá­lás­tól ned­ves asz­falt­bur­ko­la­tú úttes­ten vezet­te kis­te­her­gép­ko­csi­ját Sal­gó­tar­ján­ban a Buda­pes­ti úton Zagy­va­pál­fal­va irá­nyá­ba.

A Hősök út keresz­te­ző­dé­se előt­ti, táb­lá­val is jel­zett, kije­lölt gya­lo­gos­át­ke­lő­he­lyet 49-53 km/h sebes­ség­gel köze­lí­tett meg, eköz­ben neki bal­ról már a zeb­rán keresz­tül indult a 70 éves sér­tett. Az átke­lő­he­lyen gya­log­ló sér­tet­tet a vád­lott csak akkor ész­lel­te, ami­kor már mind­össze 18-19 méter távol­ság­ra volt tőle, noha a nő már 52-53 méter­ről lát­ha­tó volt szá­má­ra. Ekkor rálé­pett a fék­pe­dál­ra, de a jár­mű­vön fék­ha­tás már alig ala­kult ki, és a 47-51 km/h sebes­ség­re las­su­ló fur­gon a bal első részé­vel elütöt­te a gya­lo­gos­át­ke­lő­he­lyen addig­ra már 10 métert beha­la­dó nőt.

A bal­eset követ­kez­té­ben az elütött nő az úttest­re zuhant és agy­kam­rai vér­zést, több­szö­rös bor­da­tö­rést, a tüdő és a máj sérü­lé­sét, vala­mint a váll és a láb zúzó­dá­sát szen­ved­te el, mely sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­ma nyolc napon túli volt.

A bal­eset oka az volt, hogy a gép­ko­csi­ve­ze­tő a kije­lölt gya­lo­gos­át­ke­lő­he­lyen átha­la­dó gya­lo­gos­nak nem adott elsőbb­sé­get, hol­ott azt a helyet, ahol a gya­lo­go­sok­nak elsőbb­sé­ge van, jár­mű­vel csak foko­zott óva­tos­ság­gal és mér­sé­kelt sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni úgy, hogy a veze­tő elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek – a szük­ség­hez képest meg­ál­lás­sal is – ele­get tud­jon tenni.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra és a 268.548 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re tett indít­ványt.

A balesettel érintett kistehergépkocsi behorpadt eleje