Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Már bíróság előtt vannak az ünnepi időszak bűnügyei

A Somogy megyei ügyész­sé­gek 2019 első hete­i­ben szá­mos eset­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ták bíró­ság elé az ünne­pi idő­szak alatt tör­tént bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­it.

Így tör­tént ez azzal 41 éves kapos­vá­ri fér­fi­val, aki egé­szen a kará­cso­nyi idő­szak kez­de­té­ig zak­lat­ta tele­fo­non volt fele­sé­gét úgy, hogy össze­sen 101 alka­lom­mal hívta fel az asszonyt aka­ra­ta elle­né­re, mely­ből 17 alka­lom­mal késő éjsza­kai órák­ban kez­de­mé­nyez­te a hívá­so­kat. A férfi emel­lett 2018 októ­be­ré­ben az asszony lakó­he­lyén elrej­tett egy kisebb cso­mag mari­hu­á­nát is, így a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­ben és zak­la­tás vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, mely miatt 200 órá­nyi köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki vele szem­ben. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.

Bíró­ság elé állt az a 42 éves férfi is, akit a Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vádolt meg, mert a kará­cso­nyi bevá­sár­lá­sok idő­sza­ká­ban érté­kes par­fü­mö­ket lopott el egy nagy­atá­di áru­ház­ból. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­se mel­lett 6 hónap fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség egy kará­csony elő­es­té­jén ran­da­lí­ro­zó 28 éves fér­fi­vel szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat gyor­sí­tott eljá­rás­ban, aki egy falu­si ivó­ban min­den előz­mény nél­kül köte­ked­ni kez­dett két másik ven­dég­gel, egyi­kük­kel dula­ko­dás­ba is keve­re­dett. A gyor­sí­tott eljá­rás­ban eljá­ró Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tat 120.000,-Ft pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség az új év első nap­ján tör­tént vere­ke­dés miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 36 éves iha­ros­be­ré­nyi fér­fit, aki az egyik hoz­zá­tar­to­zó­ját ért koráb­bi sérel­met meg­to­rol­va, ittas álla­pot­ban a nyílt utcán bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit úgy, hogy a vere­ke­dés­nek csak a kiér­ke­ző rend­őrök tud­tak véget vetni. A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - 1 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.