Főoldal » Archív » Maradandó fogyatékosságot okozó bántalmazás a nyílt utcán

A Győri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki 2018 tava­szán, Győr­ben, min­den előz­mény nél­kül meg­ütött egy zeb­rán éppen átha­la­dó férfit.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 27 éves, ittas álla­pot­ban lévő vád­lott azt hitte, köve­ti őt a zeb­rán mögöt­te hala­dó 57 éves férfi, ezért min­den előz­mény nél­kül hát­ra­for­dult és akko­ra ököl­ütést mért a sér­tett arcá­ra, hogy a bán­tal­ma­zott a föld­re esett. Ezt köve­tő­en a sér­tet­tet oldal­ba rúgta, majd tovább sétált.

A vérző sér­tett­hez egy köz­mű­szol­gál­ta­tó alkal­ma­zott­ja hívott segítséget.

A sér­tett szája a bán­tal­ma­zás­tól fel­re­pedt, foga­i­ról a híd­pót­lás letört, több fogát elvesztette.

A vád­lot­tat koráb­ban ugyan­csak minő­sí­tett testi sér­tés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt egy év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, mely bün­te­tés­ből 2017 janu­ár­já­ban sza­ba­dult. Jelen eljá­rás­ban vele, mint külö­nös vissza­eső­vel szem­ben hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.