Főoldal » Hírek » Maradandó fogyatékosságot okozott az ittas vezető – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az itta­san veze­tő fér­fi­nak jogo­sít­vá­nya sem volt, az álta­la oko­zott bal­eset­ben ő és utasa is mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szenvedett. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022. már­ci­us 21-én, dél­után úgy vezet­te autó­ját, hogy előt­te sze­szes italt fogyasz­tott, veze­tői enge­dé­lye pedig nem volt. Utas­ként egyik isme­rő­sét szál­lí­tot­ta, aki nem kötöt­te be a biz­ton­sá­gi övét.

Ami­kor Tég­lás irá­nyá­ból Bököny felé tar­tot­tak, a vád­lott egy előt­te hala­dó autó elő­zé­sé­be kez­dett. Eköz­ben áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ittas­sá­ga miatt lesod­ró­dott az útról és az útszé­li árok alján fron­tá­li­san neki­üt­kö­zött két fának. A gép­ko­csi az ütkö­zés után kigyul­ladt és tel­je­sen kiégett.

A két fér­fit egy arra járó, szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr men­tet­te ki a jár­mű­ből, a kiér­ke­ző men­tő­szol­gá­lat pedig kór­ház­ba szál­lí­tot­ta őket. A bal­eset során a vád­lott és utasa is mara­dan­dó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­vány­ként rög­zí­tet­te, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén a vád­lot­tat 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, 5 évre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től és mel­lék­bün­te­tés­ként 5 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A deb­re­ce­ni rend­őr­ség által a hely­szí­ne­lés során készí­tett fotó­kon a bal­eset­ben össze­tört és kiégett autó látható.