Főoldal » Hírek » Maradandó sérülést szenvedett a focimeccsen szurkoló férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy fut­ball­mér­kő­zés köz­ben össze­szó­lal­ko­zott az egyik ven­dég szur­ko­ló­val, majd egy műanyag ásvány­vi­zes fla­kon­nal fejbe dobta a sér­tet­tet.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2020 októ­be­ré­ben játé­kos­ként vett részt egy megyei II. osz­tá­lyú lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen.

A máso­dik fél­idő­ben tör­tént lecse­ré­lé­sét köve­tő­en a kis­pa­don tar­tóz­ko­dott és a pályán tör­tén­tek miatt szó­vál­tás­ba került az egyik ven­dég szur­ko­ló­val, mely­nek során a kezé­ben tar­tott 7,5 dl-es műanyag palack­kal, nagy erő­vel a tőle pár méter­re álló sér­tet­tet fejbe dobta.

A palack a sér­tet­tet a bal sze­mé­nél talál­ta el és fel­sér­tet­te sza­ru­hár­tyá­ját. A sze­ren­csét­len kime­ne­te­lű dobás követ­kez­té­ben a szur­ko­ló a sérült sze­mé­re meg­va­kult.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a garáz­da­ság miatt koráb­ban már fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lot­tal szem­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re három év bör­tön­bün­te­tést, három év köz­ügyek­től eltil­tást és három év sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól való eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság helyszín-megtekintése során készül­tek.