Főoldal » Hírek » Marihuánával kereskedett Békéscsabán- vádemelés lett belőle- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotókkal

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 23 éves bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai férfi ellen, aki a maga által ter­mesz­tett vad­ken­dert áru­sí­tot­ta vevő­i­nek. Élet­tár­sá­nak, egy 20 éves bün­tet­len elő­éle­tű nőnek ter­mesz­tés­sel és meg­szer­zés­sel bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt kell felelnie.

A ter­hel­tek a vád­be­li idő­ben élet­tár­si kap­cso­lat­ban áll­tak és a nő szü­le­i­nek tulaj­do­ná­ban álló békés­csa­bai tanyán éltek. A férfi már hosszabb idő óta kábí­tó­szer fogyasz­tó volt. 2020 tava­szán elha­tá­roz­ta, hogy kan­na­bisz növé­nyek ter­mesz­té­sé­be fog, ennek érde­ké­ben inter­ne­tes hon­la­po­kon tuda­ko­zó­dott, illet­ve magas hatóanyag-tartalmú vad­ken­der mago­kat ren­delt. A meg­ren­delt mago­kat egy vizes papír­zseb­ken­dő­ben csí­ráz­tat­ni kezd­te, majd azo­kat virág­cse­re­pek­be ültet­te és előbb a ház­ban, majd a tanya udva­rán gon­doz­ta. A férfi tevé­keny­sé­gé­ről az élet­tár­sá­nak tudo­má­sa volt, ő a ter­mesz­tés­ben tevő­le­ge­sen nem vett részt, azon­ban azt támo­gat­ta és a saját fogyasz­tá­sa biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben helye­sel­te. Miu­tán a növé­nyek beér­tek, a férfi leszü­re­tel­te a mari­hu­á­nát és abból rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak. A rend­őr­ség a ter­hel­te­ket 2020. szep­tem­ber 23-án intéz­ke­dés alá vonta, a tanyá­ban pedig 13 tő – 6-320 cm közöt­ti magas­sá­gú – kan­na­bisz növényt, a ter­mesz­tés­hez hasz­nált táp­ol­da­tot, a fogyasz­tás­hoz szük­sé­ges őrlő­ket és pipá­kat, az érté­ke­sí­tés­hez hasz­nált digi­tá­lis mér­le­get, vala­mint eladás­ra szánt, alu­fó­li­á­ba cso­ma­golt növé­nyi anya­got fog­lalt le. A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi nem­csak fogyasz­tot­ta, de árul­ta is a kábí­tó­szert: leg­alább 10 sze­mély­nek adott át vagy érté­ke­sí­tett rend­sze­re­sen az álta­la ter­mesz­tett mari­hu­á­ná­ból. Vevői vonat­ko­zá­sá­ban az eljá­rás lekü­lö­ní­tés­re került.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit beis­me­ré­se ese­tén is vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a bűn­cse­lek­ménnyel elért vagyo­ni előny ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el vele szem­ben, ille­tő­leg koboz­za el a lefog­lalt anya­go­kat és esz­kö­zö­ket. A nő vonat­ko­zá­sá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nya fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyul, vala­mint arra, hogy a bíró­ság ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. Ezen felül a ter­hel­te­ket köte­lez­ni kell a nyo­mo­zás során fel­me­rült 700.000 Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

A rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/termesztette-fogyasztotta-es-arulta#7