Főoldal » Hírek » Márkás whiskykre és karórákra utazott a sorozattolvaj - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 2021 feb­ru­ár­já­ban 12 nap alatt 10 lopást köve­tett el Kecs­ke­mé­ten. Ennek során már­kás whis­ky­ket és kar­órá­kat zsák­má­nyolt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 feb­ru­ár­já­ban Kecs­ke­mé­ten dohány­bol­tok­ból, cse­me­ge­bolt­ból, áru­ház­ból és még egy ben­zin­kút­ról is lopott már­kás, üve­ges whis­kyt. Az elkö­ve­tő több eset­ben a magá­hoz vett üveg­gel egy­sze­rű­en csak fize­tés nél­kül kisé­tált az üzlet­ből. Volt, ami­kor azt hasz­nál­ta ki, hogy az eladó rövid időre elfor­dult a pult­tól, más eset­ben pedig azt, hogy az eladó épp a kivá­lasz­tott ital érté­két ütöt­te be a pénz­tár­gép­be. A lopás­tól az sem tar­tot­ta vissza, hogy a ben­zin­kút és az áru­ház már bezárt, ekkor a bejá­ra­ti foto­cel­lás ajtó­kat feszí­tet­te fel. A férfi által ello­pott 11 üveg ital össz­ér­té­ke közel 70.000 forint volt.

A férfi ezen felül két óra­sza­lon­ból is lopott, mind­két üzlet­nél betör­te a kira­ka­tot, egy­szer egy vas­cső­vel, egy­szer pedig egy csa­tor­na­fe­dő­vel. A két üzlet­ből össze­sen 7 órát vitt magá­val, ame­lyek össz­ér­té­ke a 300.000 forin­tot is meg­ha­lad­ta.

A vád­lot­tat az utol­só – az egyik óra­üz­let­ben elkö­ve­tett – lopá­sa után, a hely­szín köze­lé­ben a kecs­ke­mé­ti rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vet­ték.

Az ügyész­ség a fér­fit 2 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel illet­ve 8 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készül­tek.