Főoldal » Archív » Más nevében hamisan vádolták meg Fenyvesi Zoltán jelenlegi országgyűlési képviselőt a választási kampány idején

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hamis vád bűn­tet­te és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt fel­je­len­tést tett a Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyészségen.

A 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tás idő­sza­ká­ban egy magán­sze­mély fel­je­len­tést tett Feny­ve­si Zol­tán, a Veszp­rém Megyei Önkor­mány­zat Köz­gyű­lé­sé­nek alel­nö­ke ellen. A fel­je­len­tés lénye­ge sze­rint Feny­ve­si Zol­tán hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­ve azzal keres­te meg a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség veze­tő­jét, hogy ne ren­del­je­nek el nyo­mo­zást az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként benyúj­tott aján­ló­íve­it érin­tő­en tett fel­je­len­tés tár­gyá­ban. A fel­je­len­tés sze­rint Feny­ve­si Zol­tán a Veszp­rém megyei rend­őr­fő­ka­pi­tányt is fel­hív­ta annak érde­ké­ben, hogy még a válasz­tá­sok előtt szün­tes­sék meg a már elren­delt nyomozást.

A fel­je­len­tő magát jog­ta­ná­csos­nak és Feny­ve­si Zol­tán mun­ka­tár­sá­nak adta ki, név­vel és lak­cím­mel ellá­tott fel­je­len­té­sét pos­tai úton, vala­mint elekt­ro­ni­ku­san is meg­küld­te a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyészségnek.

A főügyész­ség a fel­je­len­tés kiegé­szí­té­sét ren­del­te el az ügy­ben, amely­nek ered­mé­nye­kép­pen meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fel­je­len­tés­ben állí­tott befo­lyá­so­lá­si kísér­let nem tör­tént meg, ezért - bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban - a hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt tett fel­je­len­tést elutasította.

A hatá­ro­zat kéz­be­sí­té­se­kor derült ki, hogy a fel­je­len­tés nem a fel­je­len­tő­ként fel­tün­te­tett valós sze­mély­től szár­ma­zik. Az ügy­ről a fel­je­len­tő­ként meg­je­lölt magán­sze­mély csak a hatá­ro­zat­ból szer­zett tudo­mást, Feny­ve­si Zol­tánt nem isme­ri, a fel­je­len­tő sze­mé­lyes ada­ta­i­val - nevé­vel és a koráb­bi mun­ka­he­lyé­nek címé­vel - isme­ret­len elkö­ve­tő visszaélt.

Mivel a Feny­ve­si Zol­tán sérel­mé­re elkö­ve­tett hamis vád bűn­tet­te nincs össze­füg­gés­ben a sér­tett ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lői műkö­dé­sé­vel, a nyo­mo­zás lefoly­ta­tá­sa nem tar­to­zik kizá­ró­la­gos ügyész­sé­gi hatás­kör­be. A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fel­je­len­té­se alap­ján a Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség nyo­mo­zást ren­delt el az ügy­ben, amely­nek tel­je­sí­té­sé­vel a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gát bízta meg.