Főoldal » Hírek » Másodfokon folytatódik a DK-s országgyűlési képviselő büntetőügye - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2020 tava­szán emelt vádat egy ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő ellen a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett, vala­mint az MTVA szék­há­zá­nál 2018 decem­be­ré­ben lezaj­lott demonst­rá­ció követ­kez­mé­nye­ként garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt.

Az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát – a leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra – az ország­gyű­lés 2019. novem­ber 4-én felfüggesztette.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban egy buda­pes­ti ország­gyű­lé­si egyé­ni válasz­tó­ke­rü­let ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­je­ként egy másik jelölt­nek anya­gi jut­ta­tást ígért azért, ha javá­ra visszalép.

2018. decem­ber 17-én a vád­lott több kép­vi­se­lő­tár­sá­val bement a köz­té­vé Kuni­gun­da utcai szék­há­zá­ba, ahol össze­szó­lal­ko­zott a köz­for­ga­lom elől elzárt épü­let­részt védő biz­ton­sá­gi őrök­kel. Fizi­kai ellen­ál­lást tanú­sí­tott, ami­kor a köz­in­téz­mény­ből ki akar­ták vezet­ni. Ennek során a föld­re esett, bele­ka­pasz­ko­dott egy őr láb­szá­rá­ba, aki ennek követ­kez­té­ben hanyatt esett, de sérü­lést nem szenvedett.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2023. janu­ár 30-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a jelen­leg is ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett­ben és garáz­da­ság vét­sé­gé­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül össze­sen 900.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Ellen­ben a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek vádja alól fel­men­tet­te, mert az eljá­ró tör­vény­szék indo­ko­lá­sa sze­rint a vád­lott ösz­tö­nös és nem szán­dé­kolt moz­du­la­ta követ­kez­té­ben esett az egyik biz­ton­sá­gi őr a szék­ház pad­ló­já­ra, a vád­lot­ti cse­lek­ményt így a bíró­ság bűn­cse­lek­mény­ként érté­kel­ni nem tudta.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re a fel­men­tő ren­del­ke­zés ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ért is és súlyo­sí­tás­ként vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. Az ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen a vád­lott és védő­je a tény­ál­lás téves meg­ál­la­pí­tá­sa miatt, tel­jes körű fel­men­tés érde­ké­ben éltek fel­leb­be­zé­si jogukkal.

 

Az Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, egy­ben kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát. A másod­fo­kú eljá­rás a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lán folytatódik.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatóak:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-varju-laszloval-szemben

https://ugyeszseg.hu/ket-buntetougyben-is-gyanusitott-az-orszaggyulesi-kepviselo

https://ugyeszseg.hu/inditvany-varju-laszlo-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere-az-mtva-szekhazaban-tortentek-miatt