Főoldal » Hírek » Másodfokon folytatódik az eljárás a szolnoki idős férfit brutálisan összeverő pár ügyében – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta egy szol­no­ki fér­fi­val szem­ben. A fér­fit elküld­ték albér­le­té­ből, ezért a pár­já­val egy ide­gen ház­ban kíván­ta az éjsza­kát eltöl­te­ni, azon­ban mivel annak tulaj­do­no­sa ezt nem enged­te, bru­tá­li­san megverték.

Az íté­let sze­rint a férfi 2022. május 18-án, este a barát­nő­jé­vel ita­lo­zott Szol­no­kon. Koráb­bi lakó­he­lyük­ről elküld­ték őket, mert nem fize­tet­tek. Ezt köve­tő­en egy isme­ret­len idős férfi házá­hoz men­tek azért, hogy az éjsza­kát ott tölt­sék. Ami­kor a házba bemen­tek, az idős férfi ész­re­vet­te és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel őket. A fia­tal férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett a tulaj­do­nos­sal, majd bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta, társa a föl­dön fekvő sér­tett lábát két­szer meg­rúg­ta. A fia­tal férfi áldo­za­ta ruhá­za­tát átku­tat­ta, majd pénzt nem talál­va a hely­színt elhagyta.

A férfi a távo­zást köve­tő­en ugyan segély­hí­vást kez­de­mé­nye­zett, azon­ban a pon­tat­lan beje­len­tés követ­kez­té­ben a sérül­tet nem talál­ták meg. Az idős fér­fi­re a szom­széd­ja talált rá, kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, de ott az éle­tét vesztette.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék az elkö­ve­tő­ket, mint társ­tet­te­se­ket, halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben, és magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­ben, továb­bá a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fit 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a bün­tet­len elő­éle­tű nőt 2 év vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A nő vonat­ko­zá­sá­ban az íté­let jog­erő­re emelkedett.

Az első­fo­kú íté­let ellen a fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben, a férfi és a védő­je fel­men­té­sért és eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenntartotta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.