Főoldal » Hírek » Másodfokon folytatódik az eljárás az édesanyja életét fejszével kioltó 14 éves fiú ügyében – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a Bács-Kiskun vár­me­gyei fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki meg­öl­te az álta­la fej­ben össze­ál­lí­tott „halál­lis­ta” első helyén sze­rep­lő édesanyját.

Az ügy­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék járt el a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az íté­let sze­rint a fiú 2022 novem­be­ré­ben köl­tö­zött egy Bács-Kiskun vár­me­gyei kis­te­le­pü­lés­re, ahol édes­any­já­val és annak élet­tár­sá­val lakott. A 14 éves fiút már 2022 őszén az ölés gon­do­la­ta fog­lal­koz­tat­ta és a fejé­ben készí­tett egy „halál­lis­tát”, amely­nek első helyén édes­any­ja, máso­dik helyen a csa­lád barát­ja sze­re­pelt. 2022. decem­ber 12-én a fiú reg­gel az édes­any­já­val együtt hagy­ta el ott­ho­nát azzal, hogy isko­lá­ba megy, azon­ban miu­tán az isko­lá­hoz értek, a fia­tal oda nem ment be, hanem ész­re­vét­le­nül haza­tért. Ott­hon min­dent oly módon ren­de­zett el, hogy az ott­hon tar­tóz­ko­dá­sa ne tűn­jön fel a később haza­ér­ke­ző édes­any­já­nak. Ezt köve­tő­en a fiú a ház egyik szo­bá­já­nak sar­ká­ban, kezé­ben egy 90 cm nyél­hosszú­sá­gú fej­szé­vel meg­bújt, és az idő­köz­ben gya­nút­la­nul haza­ér­ke­ző édes­any­já­ra hátul­ról rátá­madt, a nő fejé­re súj­tott két alka­lom­mal, aki a kelet­ke­zett sérü­lé­sek­be nyom­ban belehalt.

A fia­tal a halá­los táma­dást köve­tő­en édes­any­ját ágyba fek­tet­te, beta­kar­ta, a vér­szennye­ző­dést fel­ta­ka­rí­tot­ta és kész­pénzt, tele­font továb­bá élel­mi­szert magá­hoz véve az ingat­lant elhagy­ta, majd édes­ap­já­hoz indult Borsod-Abaúj-Zemplén vár­me­gyé­be, ahol végül őt a rend­őr­ség elfogta.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a fiút előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben és kifosz­tás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek és ezért őt 11 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tás, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben, a véde­lem a kifosz­tás bűn­tet­te alól fel­men­tés, az ember­ölés bűn­tet­te vonat­ko­zá­sá­ban elté­rő minő­sí­tés és eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta és a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.