Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Másodfokon letöltendő börtönbüntetést kapott a karóval verekedő garázda - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés követ­kez­mé­nye­ként jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta annak a 26 éves fér­fi­nek a bün­te­té­sét, aki Sal­gó­tar­ján­ban egy vere­ke­dés során karó­val támad­ta meg hara­go­sa neve­lő­ap­ját, és ezért első fokon csak fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kapott.

A vád­lott 2020. május 10-én isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val együtt karó­val fel­fegy­ver­kez­ve elment hara­go­sá­hoz. A fia­tal­lal annak sal­gó­tar­já­ni háza előtt han­go­san össze­szó­lal­koz­tak, majd a kia­bá­lást meg­hall­va a fiú közel­ben élő neve­lő­ap­ja a nevelt fia segít­sé­gé­re sie­tett. A vád­lott az oda érke­ző fér­fit a karó­val két­szer fejen ütöt­te, majd a vere­ke­dés­be tár­sai is bekap­cso­lód­tak, a sér­tet­tet a föld­re teper­ték. A dula­ko­dás hang­ja­i­ra a sér­tett fele­sé­ge is oda­ro­hant és a föl­dön fekvő fér­jé­re feküdt, tes­té­vel védve meg őt a továb­bi bántalmazástól.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fele­sé­ge önfel­ál­do­zá­sá­nak köszön­he­tő­en csak könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és az üté­sek erős­sé­gé­re figye­lem­mel a súlyos – csont­tö­ré­ses – sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­len­nek volt köszön­he­tő. A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság ezért fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­ben és súlyos testi sér­tés kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a fér­fit, akit 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt.

A dön­tés ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet azzal indo­kolt, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott az újabb erő­sza­kos cse­lek­mé­nyét egy elle­ne már folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el, így a bün­te­té­si célok (az elkö­ve­tő és mások vissza­tar­tá­sa újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től) csak vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­val érhe­tők el.

A fel­leb­be­zést a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta. A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi állás­pont­tal egyet­ért­ve mel­lőz­te az első­fo­kú dön­tés­nek a sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­re vonat­ko­zó részét, ezért a vád­lott­nak le kell töl­te­nie a kisza­bott bün­te­té­sét, emel­lett két évre eltil­tot­ták a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is.

Az íté­let jogerős.