Főoldal » Archív » Másodfokon marasztaló ítélet Magyar Villamos Művek korábban felmentett volt vezérigazgatója és társai büntetőügyében

A Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a Magyar Vil­la­mos Művekelső­fo­kon két alka­lom­mal fel­men­tett volt vezér­igaz­ga­tóját. A másod­fo­kú bíró­ság a meg­is­mé­telt bün­te­tő­ügy­ben az ügy vala­mennyi vád­lott­ját bűnös­nek mond­ta ki.

A volt vezér­igaz­ga­tót 5 év vég­re­haj­tan­dó, míg első­fo­kon szin­tén fel­men­tett társát 2 év – 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­te a bíró­ság. Az első­fo­kon elítélt vád­lot­tak közül egyi­kük bün­te­té­sét 2 évről 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyo­sí­tot­ta.

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, mint­egy 16 mil­li­árd forint kárt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Magyar Vil­la­mos Művek Zrt. volt vezér­igaz­ga­tó­ja és tár­sai ellen indí­tott bün­te­tő­ügy­ben a Pécsi Íté­lő­táb­la - a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ségindít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en - az első­fo­kú íté­let rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­gát kiküszö­bölvehozott marasz­ta­ló hatá­ro­za­tot.  

Az íté­let a védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán nem jog­erős. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség 3 mun­ka­na­pon belül nyi­lat­ko­zik a jog­or­vos­lat eset­le­ges elő­ter­jesz­té­sé­ről.