Főoldal » Hírek » Másodfokon súlyosabb büntetés a vascsővel verekedőnek - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la - élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te helyett - ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben marasz­tal­ta azt a vád­lot­tat, aki a sér­tet­tet egy vas­cső­vel verte meg.

2020. ápri­li­sá­ban egy somo­gyi tele­pü­lé­sen a sér­tett egy isme­rő­sé­nél ita­lo­zott. Az ita­lo­zás során a sér­tett a szin­tén az ingat­lan­ban tar­tóz­ko­dó vád­lot­tal szó­vál­tás­ba került, ezért a házi­gaz­da távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A sér­tett távo­zá­sa köz­ben, illet­ve az utcán haza­fe­lé menet folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta a házi­gaz­dát és a vád­lot­tat, akik emi­att indu­lat­ba jöt­tek, és a sér­tett után indul­tak, majd az utcán össze­ve­re­ked­tek vele. A vere­ke­dés során az elkö­ve­tő egy koráb­ban magá­hoz vett 1,5 kg súlyú vas­cső­vel a sér­tet­tet fejbe ütöt­te, aki kopo­nya­tö­rést szenvedett.

A vere­ke­dőt az első­fo­kú bíró­ság élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 2 év fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az ügyész a vád­lott ter­hé­re elté­rő minő­sí­tés és súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zett, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban arra tett indít­ványt, hogy az íté­lő­táb­la az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­va a vád­lott cse­lek­mé­nyét élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te helyett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sít­se, ezért vele szem­ben hosszabb tar­ta­mú, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a bűn­cse­lek­ményt ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sí­tet­te, és az elkö­ve­tő 3 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.