Főoldal » Hírek » Másodfokon súlyosították az emberkereskedelem miatt elítélt házaspár büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­té­sét annak a Békés megyei fér­fi­nak és nőnek, akik nehéz körül­mé­nyek között élő nőket pros­ti­tú­ci­ó­ra vet­tek rá, majd az ebből szer­zett jöve­del­mü­ket majd­nem tel­jes egé­szé­ben elvették.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a ter­hel­tek az isme­ret­sé­gi körük­be tar­to­zó, szű­kös anya­gi hely­zet­ben lévő két nőt jó kere­se­ti lehe­tő­ség­gel arra bír­ták rá, hogy huza­mo­sabb időn át pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­ze­nek, mely­hez lakást is biz­to­sí­tot­tak. Egyik sér­tett­nél egyes ese­tek­ben a rábí­rás erő­szak­kal tör­tént. A ter­hel­tek a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel döntő részét ígé­re­tük­től elté­rő­en elvet­ték a sértettektől.

A bíró­ság a ter­hel­te­ket ember­ke­res­ke­de­lem és kitar­tott­ság miatt 3 év 6 hónap illet­ve 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben fel­leb­be­zett a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, amit a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség fenn­tar­tott. Ugyan­csak fel­leb­bez­tek a vád­lot­tak és védő­jük fel­men­tés illet­ve eny­hí­tés érdekében.

A másod­fo­kú bíró­ság a cse­lek­mé­nye­ket ember­ke­res­ke­de­lem­nek, vala­mint kerí­tés­nek minő­sí­tet­te és az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­té­se­ket. A másod­fo­kú bíró­ság sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se miatt is meg­ál­la­pí­tot­ta a férfi bűnös­sé­gét, míg a nőt ezen cse­lek­mény miatt emelt vád alól fel­men­tet­te, ezért az ügy har­mad­fo­kon a Kúri­án folytatódik.