Főoldal » Hírek » Másodszor is ellopta az akkumulátort -a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 18 rend­be­li lopás miatt vádat emelt egy autó­fel­tö­ré­sek­re, akku­mu­lá­tor lopá­sok­ra sza­ko­so­dott kecs­ke­mé­ti soro­zat­tol­vaj ellen, aki egyik áldo­za­tá­hoz egy hét múlva vissza­tért és autó­já­ból ismét kilop­ta az akkumulátort.

A vád­irat sze­rint a mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző kecs­ke­mé­ti férfi 2019-ben lopá­sok­ból tar­tot­ta fenn magát. Kecs­ke­mét szer­te főként autó­kat tört fel azért, hogy az akku­mu­lá­tort meg­sze­rez­ze. Attól sem riadt vissza, hogy a tőle néhány ház­nyi­ra lakó szom­széd­ja autó­já­nak motor­ház­te­te­jét kezd­je fesze­get­ni. Nem járt azon­ban siker­rel, ezért egy idő után fel­ha­gyott a pró­bál­ko­zás­sal, de így is 10 ezer forint kárt tett az autóban.

Nem volt ilyen sze­ren­csés az az áldo­za­ta, aki­nek autó­ját 2019 szep­tem­be­ré­ben egy éjsza­ka fel­tör­te és a cso­mag­tar­tó­ból elvit­te az akku­mu­lá­tort. Egy hét múlva azon­ban a tol­vaj vissza­tért és az addig­ra pótolt alkat­részt szin­tén ellopta.

Az akku­mu­lá­to­rok mel­lett a jár­mű­vek­ben lát­ha­tó helyen hagyott érté­kek kel­tet­ték fel a vád­lott figyel­mét: az utas­tér abla­kát tég­lá­val vagy kővel betör­ve pendrive-okat, mobil­te­le­fo­no­kat, oko­só­ra töl­tő­ket zsák­má­nyolt. Fényes nap­pal hason­ló mód­szer­rel törte be egy autó abla­kát és az utas­tér­ből ello­pott egy 130 ezer forint érté­kű plaz­ma­té­vét. Több eset­ben azon­ban nem talált sem­mit, az autók tulaj­do­no­sa­i­nak azon­ban így is több tíz­ezer forint kárt okozott.

Az autó­fel­tö­ré­sek között lép­cső­há­zak­ból, bevá­sár­ló­köz­pon­tok előt­ti táro­lók­ból rend­sze­re­sen kerék­pá­ro­kat is lopott úgy, hogy a laka­tot levágta.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás­sal vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za és azt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. A soro­zat­tol­vaj férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.