Főoldal » Hírek » Maszkban rontott a trafikba - videóval - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki arcát elta­kar­va, egy pisz­toly után­zat­tal a kezé­ben rabolt ki 2022. tava­szán egy sze­ge­di trafikot.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. már­ci­us 30-án, 21 óra­kor, egy pisz­toly­nak lát­szó tárggyal a kezé­ben nyi­tott be az egyik sze­ge­di dohány­bolt­ba. Az üzlet­ben egye­dül tar­tóz­ko­dó eladót több­ször a bevé­tel átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, és eköz­ben úgy csi­nált, mint aki a fegy­vert csőre tölti. A nő azon­ban a pánik­gom­bot nyom­ta meg, majd szem­be­szállt a fér­fi­val, aki­nek így is sike­rült 40.000 forint kész­pénz­zel az üzlet­ből elmenekülnie.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség vele szem­ben beis­me­rés ese­té­re 8 év 6 hónap fegy­ház kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­eme­lés­kor más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő ter­helt bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fel­vé­telt az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rái készítették.