Főoldal » Hírek » Még a börtön területéről is loptak - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt 2 fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik fél év lefor­gá­sa alatt 9 lopást követ­tek el Kis­kun­ha­la­son. Az elkö­ve­tők álta­lá­ban telep­he­lye­ket, rak­tá­ro­kat és mel­lék­épü­le­te­ket fosz­to­gat­tak, de egy­szer még a kis­kun­ha­la­si bör­tön terü­le­té­ről is loptak. 

A vád­irat sze­rint a 2 férfi, vala­mint női tár­suk 2022 már­ci­u­sá­tól 2022 szep­tem­be­ré­ig követ­ték el a vád tár­gyá­vá tett lopásaikat.

Leg­me­ré­szebb elkö­ve­té­sük során az egyik férfi bemá­szott a Kis­kun­ha­la­si Orszá­gos Büntetés-végrehajtási Inté­zet­hez tar­to­zó ingat­lan terü­le­té­re és ott egy hasz­ná­la­ton kívü­li garázs­épü­let tete­jé­ről lebon­tot­ta az eresz­csa­tor­nát és egyéb bádog­le­me­ze­ket. Eze­ket a férfi a kerí­té­sen át kido­bál­ta női tár­sá­nak, aki a kerí­té­sen kívül figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta, hogy senki ne vegye észre az ingat­lan­ba bemá­szó elkövetőt.

A férfi továb­bá az áram­szol­gál­ta­tó üzemi terü­le­tén, illet­ve a nyílt utcán össze­sen 5 elekt­ro­mos elosz­tó­szek­rényt tört fel és azok­ból 600.000 forint érték­ben lopott el réz veze­té­ke­ket és egyéb fém­ből készült alkat­ré­sze­ket. Ezen felül fel­tört egy céges rak­tá­rat is, amit aztán női tár­sá­val együtt egy héten át fosz­to­ga­tott és onnan közel 700.000 forint érték­ben vit­tek el szer­szá­mo­kat és épí­té­si anyagokat.

A másik férfi önál­ló­an 2, míg férfi tár­sá­val 1 lopást köve­tett el, leg­in­kább fém­ből készült tár­gyak­ra uta­zott, lopott eresz­csa­tor­nát, zász­ló­tar­tó vas­ru­da­kat, talics­ká­kat és alu­mí­ni­um lét­rát is.

Az ügyész­ség az bör­tön­be is bemá­szó fér­fit 6 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel és 1 ren­de­li lopás vét­sé­gé­vel, míg tár­sa­it 2-2 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel és 1-1 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.