Főoldal » Hírek » Meg akarta fojtani a feleségét egy férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat, azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2021 novem­be­ré­ben, egy Vas megyei köz­ség­ben lévő csa­lá­di ház­ban meg akar­ta foj­ta­ni a feleségét. 

A vád­irat sze­rint a férfi már 2021. októ­ber végén elha­tá­roz­ta, meg­öli a fele­sé­gét, ezért az isme­rő­sé­nek 3.000.000 forin­tot aján­lott fel, ha segít meg­öl­ni a nőt. Az isme­rős nem vette komo­lyan a férj ajánlatát.

A férfi 2021 novem­be­ré­ben az előre elter­ve­zet­tek sze­rint a tele­fon­ját már kora dél­után kikap­csol­ta, majd a sér­tett házá­hoz ment gép­ko­csi­val – ame­lyet a ház­tól távo­labb leál­lí­tott –, a ház köze­lé­ben elrej­tő­zött, várta a sér­tett érkezését.

Ami­kor a sér­tett az esti órák­ban meg­ér­ke­zett, a férfi hátul­ról elkap­ta a nya­kát, őt a házba lökte. Közöl­te, hogy meg­dög­lik, majd azért, hogy a sér­tett ne tud­jon segít­sé­get hívni, elvet­te a tele­fon­ját, a kezé­ről letép­te a segély­hí­vás­ra is beprog­ra­mo­zott okos órát, és  ragasz­tó­sza­lag­gal kör­be­te­ker­te a nő fejét, össze­fo­gott csuk­ló­it, később a lába­it is. A mind­vé­gig ellen­ál­ló, mene­kül­ni pró­bá­ló sér­tet­tet azzal fenye­get­te, hogy meg­dög­lik, illet­ve elás­sa őt, hogy senki ne talál­jon rá, miköz­ben foj­to­gat­ta, orrát és szá­ját a kezé­vel beta­pasz­tot­ta, tás­kát húzott a fejé­re, illet­ve pár­nát szo­rí­tott az arcára.

A sér­tett ellen­ál­lá­sa az oxi­gén­hi­á­nyos álla­pot­tól és a kime­rült­ség­től egyre csök­kent, a több mint fél órás küz­del­met remény­te­len­nek érez­te, elhagy­ta magát. A sér­tett azon­ban utol­só ere­jét össze­szed­ve kihasz­nál­ta, hogy a férj rövid időre magá­ra hagy­ta, a ház­ból kime­ne­kült, és a közel­ben lakó tanú segít­sé­gé­vel érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A férfi a hely­szín­ről meg­szö­kött, elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sát köve­tő­en sike­rült elfogni.

A Vas Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.