Főoldal » Hírek » Meg akarta öletni volt férjét a nő, azonban az előleg átadásakor lecsapott rá a rendőrség – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki 500.000 forin­tot fize­tett volna koráb­bi házas­tár­sa megöléséért.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott négy éve vált el fér­jé­től, aki­vel a viszo­nya a válást köve­tő­en feszült maradt, mivel a sér­tett külön­élé­sük után is zak­lat­ta és bán­tal­maz­ta a nőt.

A ter­helt 2023. év ele­jén hatá­roz­ta el, hogy fel­bé­rel vala­kit a férfi meg­gyil­ko­lá­sá­ra. Így jutott el egy isme­rő­se köz­ve­tí­té­sé­vel ahhoz a sze­mély­hez, aki vál­lal­ta a meg­bí­zást. A vád­lott meg­bí­zott­já­val az egyik kapos­vá­ri teme­tő­ben talál­ko­zott elő­ször 2023 feb­ru­ár­já­ban sze­mé­lye­sen, aki­nek meg­ad­ta a volt férje azo­no­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges ada­to­kat, vala­mint fotót is muta­tott a sértettről.

Meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint a nőnek 250.000 forin­tot kel­lett volna elő­leg­ként fizet­nie, de a kapos­vá­ri ben­zin­kút­ra meg­be­szélt talál­ko­zón csak 150.000 forin­tot tudott adni a meg­bí­zott­nak, ezért meg­egyez­tek abban, hogy a fenn­ma­ra­dó 100.000 forin­tot más­nap kapja meg az első talál­ko­zá­suk helyszínén.

A nőt azon­ban a teme­tő­nél más­nap már a rend­őr­ség várta, így a ter­helt nem jutott tovább az ember­ölés előkészületénél.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.