Főoldal » Hírek » Meg akarta ölni a feleségét - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki 2021 novem­be­ré­ben, egy Vas megyei köz­ség­ben lévő csa­lá­di ház­ban meg akar­ta foj­ta­ni a feleségét. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi már 2021 októ­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli fele­sé­gét, ezért fel­ke­res­te isme­rő­sét, aki­nek 3.000.000 forin­tot aján­lott fel, ha segít. Az isme­rős nem vette komo­lyan az ajánlatát.

A férj 2021 novem­be­ré­ben az előre elter­ve­zet­tek sze­rint a tele­fon­ját kikap­csol­ta, majd a sér­tett házá­hoz ment autó­val – ame­lyet a ház­tól távo­labb leál­lí­tott –, a ház köze­lé­ben elrej­tő­zött, várta a sér­tett érkezését.

Ami­kor a fele­ség meg­ér­ke­zett, a férfi hátul­ról elkap­ta a nya­kát, a házba lökte, miköz­ben közöl­te, hogy most meg­dög­lik, itt a vége. A mind­vé­gig ellen­ál­ló, mene­kül­ni pró­bá­ló asszonyt azzal fenye­get­te, hogy elás­sa, miköz­ben foj­to­gat­ta, orrát és szá­ját a kezé­vel beta­pasz­tot­ta azzal a szán­dék­kal, hogy meg­fojt­ja. A férfi cse­lek­mé­nyé­nek az vetett véget, hogy mialatt a figyel­me elte­re­lő­dött, a fele­sé­ge a ház­ból kime­ne­kült, és a közel­ben lakó segít­sé­gé­vel érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A férfi meg­szö­kött, elfo­ga­tó­pa­rancs kibo­csá­tá­sát köve­tő­en sike­rült elfogni.

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát, mert meg­szö­kött, és fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye is.