Főoldal » Hírek » Meg akarta ölni feleségét egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 58 éves férfi ellen előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A férj úgy gon­dol­ta, hogy a fele­sé­ge meg­csal­ta, ezért elter­vez­te, hogy meg­öli. A bal­ke­zes férfi beteg­sé­ge miatt a jobb kezét hasz­nál­va  a sér­tet­tet kony­ha­kés­sel a nya­kán több­ször meg­szúr­ta, de a szú­rá­sok gyen­gék vol­tak, így 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú sérü­lé­se­ket okozott. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házuk­ban élt fele­sé­gé­vel. 2020. feb­ru­ár hónap­tól egy beteg­ség követ­kez­té­ben a bal keze lebé­nult, nehe­zen tudta moz­gat­ni, koráb­ban ez volt a domi­náns keze, innen­től a gyen­gébb, ügyet­le­nebb jobb kezét használta.

Fél­té­keny volt a fele­sé­gé­re, mert sze­rin­te meg­csal­ta, ebből több vita is volt közöt­tük. Elter­vez­te, hogy meg­öli az asszonyt, ezért 2022. feb­ru­ár hónap­ban, az egyik este magá­hoz vett egy 30 cm hosszú­sá­gú kony­ha­kést, és a közös háló­szo­bá­juk­ban a pár­ná­ja alá rej­tet­te, majd elaludt. Más­nap reg­gel a fele­sé­ge fel­éb­resz­tet­te a fér­fit, isko­lá­ba indí­tot­ta közös gyer­me­kü­ket, majd vissza­fe­küdt az ágyba, ami­kor a férj elő­vet­te a kony­ha­kést, és a fekvő sér­tet­tet nya­kon szúr­ta. A fele­ség véde­ke­zett, meg­pró­bál­ta eltol­ni magá­tól a vád­lott kezét, aki újból a nya­kán és a hátán több­ször meg­szúr­ta, mire a sér­tett kime­ne­kült, és a másik lak­rész­ben lévő lányá­nál bezárkózott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a nya­kán 8 napon túl gyó­gyu­ló szúrt, met­szett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, a halá­los ered­mény azért maradt el, mert a vád­lott a jobb kezé­vel nem tudott kel­lő­en nagy erő­vel szúrni.

A férfi cse­lek­mény után öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg, a kony­ha­kés­sel a nya­kán és a mell­ka­sán oko­zott 8 napon belül gyó­gyu­ló szúrt sérüléseket.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­ge kizárt.