Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Meg akarta úszni a parkolási díjat – gyorsított eljárásban elítélték

A vád­lott jogo­su­lat­la­nul hasz­nál­ta a hoz­zá­tar­to­zó­ja par­ko­lá­si iga­zol­vá­nyát; gyor­sí­tott eljá­rás­ban – nem jog­erő­sen – pénz­bün­te­tés­re ítélték.

A vád sze­rint a vád­lott, egy 61 éves nő 2019. feb­ru­ár 4-én a dél­előt­ti órák­ban lepar­kolt az álta­la hasz­nált gép­ko­csi­val a XII. kerü­let, Tart­say Vil­mos utcá­ban, egy díj­kö­te­les parkolóhelyen.

A nő a díj­fi­ze­tés elke­rü­lé­se érde­ké­ben elhe­lyez­te a gép­ko­csi első szél­vé­dő­je mögé a hoz­zá­tar­to­zó­ja nevé­re szóló par­ko­lá­si iga­zol­ványt, majd elhagy­ta a jár­mű­vet. A vád­lott az adott par­ko­lás­kor nem volt jogo­sult a hoz­zá­tar­to­zó­ja nevé­re szóló iga­zol­vány hasz­ná­la­tá­ra. A nő húsz perc múlva tért vissza a gép­ko­csi­hoz, ahol rend­őri intéz­ke­dés alá vonták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­hel­tet közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állította.

A vád alap­ján a bíró­ság a nőt bűnös­nek mond­ta ki a vád­dal egye­ző­en, és 120 ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

Az utób­bi idő­ben a fővá­ros­ban igen elsza­po­ro­dott cse­lek­mény, hogy vala­ki a hoz­zá­tar­to­zó­ja nevé­re szóló, ked­vez­mény­re vagy men­tes­ség­re jogo­sí­tó par­ko­lá­si iga­zol­ványt akkor is fel­hasz­nál­ja, ha éppen nem a ked­vez­mény­re vagy men­tes­ség­re jogo­sult hoz­zá­tar­to­zó­ját szál­lít­ja gép­ko­csi­val. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a más nevé­re szóló való­di köz­ok­irat – jogo­sult­ság hiá­nyá­ban tör­té­nő – fel­hasz­ná­lá­sa is bűn­cse­lek­mény­nek minősül.