Főoldal » Archív » Meg akarta vesztegetni a börtönőrt - Vas megyében vádat emeltek ellene

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2016. máju­sá­ban az egyik dunán­tú­li büntetés-végrehajtási inté­zet­ben dol­go­zó tiszt­he­lyet­tes­nek 500.000 Ft-ot ígért, és ezzel a hiva­ta­los sze­mélyt befo­lyá­sol­ni törekedett. 

A vád sze­rint a vád­lott 2016. máju­sá­ban vélet­le­nül talál­ko­zott az egyik szom­bat­he­lyi nagy­áru­ház par­ko­ló­já­ban a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő­ként dol­go­zó tiszt­he­lyet­tes­sel. A vád­lott fel­aján­lott neki 500.000 Ft-ot azért, hogy segít­se a vád­lott test­vé­ré­nek - aki a sza­bad­ság­vesz­té­sét töl­töt­te - a mun­ká­ba állá­sát a börtönben.

A tiszt­he­lyet­tes az aján­la­tot visszautasította.

A vád­lott a jog­ta­lan előny eluta­sí­tá­sa elle­né­re átadott egy papírt a tiszt­he­lyet­tes­nek, amire fel­ír­ta a test­vé­re nevét, címét és elmond­ta, hogy ők jómó­dú­ak, könnyen kifi­ze­tik a fél­mil­lió forin­tot. Ezután a vád­lott ismét meg­kér­te a bör­tön­őrt, hogy segít­sen a hoz­zá­tar­to­zó­já­nak, majd meg­ígér­te, hogy két nap múlva hozza a pénzt.

A tiszt­he­lyet­tes a jog­ta­lan előny ígé­re­tét jelen­tet­te a felettesének.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés­sel vádol­ja a vádlottat.