Főoldal » Hírek » Még az autójában sem volt biztonságban – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott az előle mene­kü­lő sértettnek.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2021 júli­u­sá­ban Sió­fo­kon, egy átmu­la­tott éjsza­ka után haj­nal­ban ész­lel­te, hogy az élet­tár­sa egy másik fér­fi­val veszek­szik. Emi­att a vád­lott előbb kér­dő­re vonta, majd két alka­lom­mal meg­rúg­ta az élet­tár­sa vita­part­ne­rét, aki ezután autó­val pró­bált elme­ne­kül­ni a bán­tal­ma­zó­ja elől.

A par­ko­ló­ban azon­ban a vád­lott utol­ér­te a sér­tet­tet, és a gép­jár­mű ajta­ját kinyit­va az ekkor már a veze­tő­ülés­ben helyet fog­la­ló fér­fit több­ször meg­ütöt­te, két­szer pedig meg is rúgta, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a könyö­kén enyhe fokú moz­gás­kor­lá­to­zott­ság­gal járó mara­dan­dó sérü­lést szenvedett.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ese­mé­nye­ket egy tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.