Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Megcibálta a sértett haját a féltékeny fiatal nő- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki Pol­gá­ron, az utcán rátá­madt volt barát­ja új partnerére. 

 A vád­lott és a sér­tett barát­ja a koráb­bi­ak­ban pár­kap­cso­lat­ban áll­tak, azon­ban kap­cso­la­tuk meg­sza­kadt, a férfi a sér­tet­tel léte­sí­tett új kapcsolatot.

2020. augusz­tus 11-én este a vád­lott kerék­pár­ral köz­le­ke­dett Pol­gá­ron, ami­kor meg­lát­ta volt barát­ját és annak új barát­nő­jét, akik az utcán sétáltak.

A vád­lott fél­té­keny­ség­től vezé­rel­ve dühé­ben a kerék­pá­ron fenn ülve meg­ra­gad­ta a sér­tett haját és húzni kezd­te maga mel­lett az utcán. Miu­tán egyen­sú­lyát vesz­tet­te, a vád­lott a kerék­pár­ról leesett és a sér­tet­tel együtt a víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhan­tak, ahol a vád­lott ezután is tépte a fia­tal nő haját. A bán­tal­ma­zás­nak a vád­lott volt barát­ja vetett véget.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben sérü­lé­se­ket nem szen­ve­dett, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő, emi­att nem kérte a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonását.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban, az utcá­ban lakó, illet­ve ott tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a haj­dú­ná­ná­si rend­őrök foly­tat­ták le.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa próbára.