Főoldal » Hírek » Megdézsmálta a rábízott csomagokat a szállító - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy cso­mag­kül­dő cég alkal­ma­zott­ja ellen, aki a rábí­zott cso­ma­gok egy részét eltulajdonította.

A férfi egy cso­mag­kül­dő cég alkal­ma­zá­sá­ban állt gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként. Fel­ada­ta volt a cég szol­gál­ta­tá­sát igény­be vevő sze­mé­lyek által fel­adott cso­ma­gok szál­lí­tá­sa, amire a mun­ka­nap ele­jén kapott lista alap­ján került sor.

A vád­lott­nak a lis­tán sze­rep­lő cso­ma­go­kat kel­lett a meg­je­lölt címre kiszál­lí­ta­nia, illet­ve a meg­je­lölt címen kel­lett átven­ni azo­kat, majd tovább­kül­dés cél­já­ból a pécsi depó­ba szállítani.

A férfi azon­ban a külön­bö­ző sze­mé­lyek által rábí­zott cso­ma­gok egy részét eltu­laj­do­ní­tot­ta azzal a cél­lal, hogy azok tar­tal­mát elad­va bevé­tel­hez jusson.

A férfi 2020 novem­ber köze­pe és decem­ber eleje között két hét alatt hat sér­tet­től tulaj­do­ní­tott el cso­ma­go­kat, melyek között egész­ség­ügyi ter­mé­kek, gumi­ab­ron­csok és szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök is voltak.

A férfi az egyik sér­tett­nek leszál­lí­tan­dó 10 db nyom­ta­tó­ból 3 db-ot vett el, melyet a későb­bi­ek során ugyan­azon sér­tett­nek akart érté­ke­sí­te­ni, aki azon­ban az áruk cikk­szá­ma alap­ján beazo­no­sí­tot­ta a tőle ello­pott nyomtatókat.

A vád­lott közel 2,5 mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el külön­bö­ző árukat.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye több­rend­be­li, nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.