Főoldal » Hírek » Megdobálta az építőmunkásokat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki vita­part­ne­re­it és egy teher­au­tót kövek­kel dobált meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber köze­pén, a kora dél­utá­ni órák­ban, Mis­kol­con gép­jár­mű­vel köz­le­ke­dett. Az egyik utcá­ban egy épí­té­si terü­let­hez ért, ahol egy teher­gép­jár­mű par­kolt, és úgy ítél­te meg, hogy a szűk útsza­ka­szon nem tud elha­lad­ni mel­let­te. Kiszállt az autó­já­ból, és inge­rül­ten fele­lős­ség­re vonta az egyik ott dol­go­zó fér­fit, ebből aztán közte és az épít­ke­zé­sen dol­go­zó továb­bi két mun­kás között éles szó­vál­tás ala­kult ki. Ezután a vád­lott az utcá­ról köve­ket kez­dett fel­szed­ni, és azok­kal dobál­ta vita­part­ne­re­it, majd továb­bi kövek­kel a teher­au­tót dobál­ta meg, és elhaj­tott a helyszínről.

A cse­lek­mény során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a teher­gép­jár­mű­ben közel 150.000 forint kár keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.