Főoldal » Hírek » Megégette alkalmi lakótársnőjét a szállásadója - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2022 augusz­tu­sá­ban emelt vádat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt egy har­min­cas éve­i­ben járó férfi és két bűn­tár­sa ellen.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2023. május 8-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a már több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fit bűnös­nek mond­ta ki külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, melyért őt 18 év fegy­ház bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. A férfi bűn­tár­sát sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, vala­mint aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett testi sér­tés bűn­tet­te miatt 4 és fél év bör­tön­bün­te­tés­sel és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­sel súj­tot­ta, míg női segí­tő­jü­ket bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt  1 év 8 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a két férfi közö­sen hasz­nál­tak egy buda­pes­ti lakást, ahová az egyi­kő­jük barát­nő­je is beköl­tö­zött. A sér­tett több fér­fi­val is kap­cso­la­tot tar­tott, ezért állan­dó­sult a fél­té­keny­ség és a vesze­ke­dés az együtt­élé­sük során. A két férfi lakó­társ volt, hogy közö­sen bán­tal­maz­ták a nőt, azon­ban az eny­hén értel­mi fogya­té­kos sér­tett nem mert a rend­őr­ség­hez for­dul­ni. 2021. ápri­lis 24-én egy újabb vesze­ke­dés után a szál­lást biz­to­sí­tó ter­helt égés­gyor­sí­tót öntött a sér­tett ruhá­za­tá­ra, és azt meg­gyúj­tot­ta. Ezt ész­lel­ve a nő élet­tár­sa a sér­tet­tet a für­dő­szo­bá­ba vitte és hideg víz­zel lelo­csol­ta, azon­ban az elszen­ve­dett égési sérü­lé­sek ellá­tá­sá­hoz orvo­si segít­sé­get egyi­kük sem kért. A két férfi napo­kon keresz­tül bezár­va tar­tot­ta, és fel­vált­va őriz­te a sér­tet­tet, tőle a tele­fon­ját is elvették.

Az égési sérü­lé­se­ket okozó férfi pár nap eltel­té­vel meg­kér­te egy nőis­me­rő­sét, hogy jár­jon fel a lakás­ba őriz­ni a sér­tet­tet, vele pedig elhi­tet­te, hogy aki vigyáz rá, az gyógytornász.

2021. május 10-én miköz­ben a szál­lás­adó für­dött a sér­tett meg­ta­lál­ta a lakás kul­csot, az utcá­ra mene­kült és egy busz­meg­ál­ló­ban segít­sé­get kért. Ezután kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol az elfer­tő­ző­dés veszé­lye miatt élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban lévő nő keze­lé­sét meg­kezd­ték, aki sérü­lé­se­i­ből év eltel­té­vel felgyógyult.

Az íté­let ellen vala­mennyi elkö­ve­tő és védő­ik fel­men­té­sért, illet­ve hatá­lyon kívül helye­zés érde­ké­ben, továb­bá a bün­te­tés eny­hí­té­se miatt fel­leb­be­zett. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a védel­mi indít­vá­nyok eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

Az egyik férfi elkö­ve­tő jelen­leg más bűn­ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti, férfi bűn­tár­sa letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye jog­erős befe­je­zé­sét, míg női bűn­tár­suk sza­bad­lá­bon véde­ke­zik a fel­lebb­vi­te­li eljárásban.