Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megelőző távoltartásból letartóztatásba került a családi vitához kiérkező rendőröket bántalmazó férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt indít­vá­nyoz­ta a rend­őrö­ket bán­tal­ma­zó férfi letartóztatását. 

A Bony­há­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei 2023. júli­us 7-én azért jelen­tek meg egy tolna vár­me­gyei tele­pü­lés ingat­la­ná­nál, mert egy férfi a bíró­ság által vele szem­ben elren­delt meg­elő­ző távol­tar­tás elle­né­re meg­je­lent a fele­sé­ge és közös gyer­me­kük tar­tóz­ko­dá­si helyén.

Az ittas álla­pot­ban lévő férfi a kiér­ke­ző rend­őrö­ket az ingat­lan előtt, az úttes­ten letér­del­ve, keze­it a tar­kó­ján átkul­csol­va várta, majd miu­tán a rend­őrök meg­kezd­ték az intéz­ke­dést, fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy bilin­csel­jék meg. A rend­őrök elő­ször a tör­tén­tek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben meg­kér­ték a férfi fele­sé­gét, hogy mutas­sa be a bíró­ság meg­elő­ző távol­tar­tás­ról szóló vég­zé­sét, majd miu­tán az egyik rend­őr a vég­zés tanul­má­nyo­zá­sa köz­ben kér­dést inté­zett a nőhöz, a férfi kirán­tot­ta a papír­la­pot a rend­őr kezé­ből, és közöl­te, hogy „nincs itt semmi baj”, majd a rend­őrt ököl­lel, nagy erő­vel két­szer megütötte.

A rend­őrök erre testi kény­szert alkal­maz­tak a fér­fi­val szem­ben, mely­nek során a föld­re fek­tet­ték, hogy meg­bi­lin­csel­jék. A bilin­cse­lés köz­ben a férfi fele­sé­ge meg­pró­bál­ta aka­dá­lyoz­ni az intéz­ke­dést, ami­től az egyik rend­őr kibil­lent az egyen­sú­lyá­ból, és a férfi mellé a föld­re esett, ahol a férfi a rend­őrt több­ször meg­ütöt­te a mellkasán.

Ezt köve­tő­en a rend­őrök meg­bi­lin­csel­ték a fér­fit, és az idő­köz­ben erő­sí­tés­ként kiér­ke­ző továb­bi rend­őrök köz­re­mű­kö­dé­sé­vel befe­jez­ték az intéz­ke­dést. A rend­őrök az intéz­ke­dés során 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség – mivel a fér­fi­val szem­ben fenn­áll a szö­kés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye is – indít­vá­nyoz­ta a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amit a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság el is rendelt.