Főoldal » Archív » Megérkeztek az első egyezségkötésre irányuló kezdeményezések a Somogy Megyei Főügyészségre

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség és Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség­re érkez­tek az első egyez­ség­kö­tés­re irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zé­sek Somogy megyé­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján.

Az egyez­ség­kö­tés célja, hogy haté­ko­nyab­bá tegye a bün­te­tő­el­já­rá­so­kat, mely­nek kere­té­ben a vád­eme­lés előtt az ügyész­ség és a ter­helt egyez­sé­get köt a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről és ennek követ­kez­mé­nye­i­ről, – a bün­te­tés nemé­ről, tar­ta­má­ról – így a ter­helt köz­re­mű­kö­dé­sé­vel elke­rül­he­tő egy hossza­dal­mas és költ­sé­ges bizo­nyí­tá­si eljá­rás. Kieme­len­dő azon­ban, hogy a bűn­cse­lek­mény tény­ál­lá­sa és a jogi minő­sí­té­se nem lehet meg­ál­la­po­dás tár­gya, azt tovább­ra is az ügyész álla­pít­ja meg, és az egyez­sé­get a bíró­ság­nak jóvá kell hagynia

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség­hez egy köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, míg a Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség­hez egy ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt indult bűn­ügy­ben for­dul­tak egyez­ség­kö­té­si kez­de­mé­nye­zés­sel a ter­hel­tek, illet­ve védő­ik, azon­ban mind­két eset­ben ele­gen­dő bizo­nyí­ték állt ren­del­ke­zés­re ahhoz, hogy az ügyész­ség az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­sé­gek közül más eljá­rá­si forma válasz­tá­sá­val – így a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­sal, ille­tő­leg a gya­nú­sí­tott bíró­ság elé állí­tá­sá­val – gyor­sít­sa fel a bün­te­tő­el­já­rá­so­kat, ezért az ügyész­ség egyik egyez­ség­kö­té­si kez­de­mé­nye­zés­sel sem értett egyet.

A Somogy megyei ügyész­sé­gek az eljá­rás gyor­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zé­sek tekin­te­té­ben az elmúlt héten is aktí­vak vol­tak, hiszen 14 ügy­ben állí­tot­ták gyor­sí­tott vád­eme­lés­sel bíró­ság elé a bűnelkövetőket.

Az egyik ügy­ben a Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség két nő ellen emelt vádat, akik a kapos­vá­ri távol­sá­gi busz­pá­lya­ud­va­ron lop­ták el a sér­tett 180.000 forint kész­pénzt, iga­zol­vá­nyo­kat és bank­kár­tyát tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­ját úgy, hogy miköz­ben a sér­tett éppen egy taxi­ba pakol­ta be a cso­mag­ja­it, a vád­lot­tak a padra letett pénz­tár­cá­ját a szaty­ruk­kal előbb a sér­tett elől elta­kar­ták, majd azt eltették.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság az egyik több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pél­dá­san szi­go­rú bün­te­tést sza­bott ki, őt 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, míg tár­sá­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.