Főoldal » Hírek » Megfedte a hangoskodókat, akik ezért megverték - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tők este az utcán itta­san han­gos­kod­tak, ami­kor az egyik udvar­ról az ott lakó csa­lád rájuk szólt, erre átug­rot­tak a kerí­té­sen, a nőt bán­tal­maz­ták, a férfi beme­ne­kült a lakás­ba, magá­ra zárta az ajtót, de az egyik vád­lott az ablak­üve­get betör­ve a fér­fi­nek szem­sé­rü­lést okozott. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. decem­ber ele­jén, az esti órák­ban, ittas álla­pot­ban gya­lo­go­san köz­le­ked­tek Ózd bel­te­rü­le­tén, és folya­ma­to­san han­gos­kod­tak. Az egyik ház­ból rájuk szól­tak, mire mind­há­rom vád­lott beug­rott a kerí­té­sen, és az udva­ron tar­tóz­ko­dó fér­fit és nőt trá­gár hang­nem­ben szi­dal­maz­ták és fel­szó­lí­tás elle­né­re sem hagy­ták el az ingatlant.

Az egyik férfi vád­lott a nőt tenyér­rel nya­kon ütöt­te, élet­tár­sa tart­va a vád­lot­tak maga­tar­tá­sá­tól beme­ne­kült a lakás­ba, a bejá­ra­ti ajtót kulcs­ra zárta és belül­ről kéz­zel meg­tá­masz­tot­ta. A vád­lot­tak közül az egyik férfi oda­ment a bejá­ra­ti ajtó­hoz, meg­pró­bál­ta befe­szí­te­ni, miu­tán ez nem sike­rült az öklé­vel az ajtón lévő ablak­üve­get betör­te. Az üveg­szi­lánk bele­fú­ró­dott az ajtó mögött tar­tóz­ko­dó ház­tu­laj­do­nos jobb sze­mé­be, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va, amely mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyult, mert a sér­tett a jobb sze­mé­re elvesz­tet­te a látását.

A ház­ban lakó nő könnyű testi sér­tés miatt nem, magán­lak­sér­tés miatt viszont magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.