Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Megfelelőnek tartja az ügyészség a kábítószert birtokló férfi büntetését – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt első fokon 5 évre ítélt férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A férfi 2016 novem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg egy szlo­vák állat­or­vos­sal, akit meg­kért, hogy sze­rez­zen neki keta­mint (kábí­tó­szert) tar­tal­ma­zó állat­gyó­gyá­sza­ti szert. Az állat­or­vos ennek érde­ké­ben fel­vet­te a kap­cso­la­tot cseh állat­or­vos isme­rő­sé­vel, és tőle 10.000 euró­ért a fenti ható­anya­got tar­tal­ma­zó készít­ményt vásá­rolt. Ezután az orvos a 99 db ampul­lát Szlo­vá­ki­á­ban átad­ta a magyar fér­fi­nak, aki azo­kat a hasz­ná­la­tá­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi hang­fa­la­i­ban elrej­tet­te. A férfi a kábí­tó­szert Magyar­or­szág terü­le­té­re akar­ta behoz­ni, azon­ban 2016. novem­ber 15-én a vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai a határ­át­ke­lő­he­lyen iga­zol­tat­ták, kere­ső­ku­tya segít­sé­gé­vel a til­tott szert meg­ta­lál­ták. A lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anya­ga több, mint húsz­szo­ro­san meg­ha­lad­ta azt a mennyi­sé­get, ami fölött leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a cselekmény.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tat kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, a kábí­tó­szert elkobozta.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi bűnös, a kisza­bott bün­te­tés szükséges.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.