Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség a munkatársa életét kegyetlenül kioltó férfi büntetését – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi hideg­vér­rel meg­öl­te kolléganőjét.

A férfi sza­bad­ide­jé­ben véreng­ző tar­tal­mú online videó­já­té­kok­kal szo­kott ját­sza­ni. Ő és az áldo­za­ta is egy veszp­ré­mi üzem­ben dol­goz­tak. A férfi von­zal­mat érzett a nő iránt, de nem merte meg­szó­lí­ta­ni. 2022. május 21-én úgy ment az éjsza­kai műszak­ba dol­goz­ni, hogy már több napja nem aludt, nem evett, kb. 30 doboz ener­gia­italt meg­ivott. Ugyan­eb­ben a műszak­ban dol­go­zott a sér­tett is, aki a mun­ka­idő letel­te után a női öltö­ző­be ment. A vád­lott követ­te, s az öltö­ző­ben sze­xu­á­lis aján­la­tot tett a fér­je­zett, kis­gyer­me­kes nőnek, aki azt vissza­uta­sí­tot­ta. A vád­lott dühös lett, háti­zsák­já­ból elő­vett egy 12,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, majd a sér­tett hasát, nya­kát, mell­ka­sát több­ször közepes-nagy erő­vel meg­szúr­ta. A nő segély­ki­ál­tá­sa­i­ra két kol­lé­gá­juk a hely­szín­re sie­tett, ami­kor oda­ér­tek a vád­lott kés­sel a kezé­ben fenye­ge­tő­en elin­dult felé­jük is. Ezt köve­tő­en ők hív­tak segít­sé­get. A sér­tett a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te. A gyil­kost fél órán belül elfogták.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a vád­lot­tat aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy bün­te­té­sé­ből leg­ko­ráb­ban 40 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let ellen a vád­lott és a védő­je jelen­tet­tek be fel­leb­be­zé­se­ket. A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za, mivel állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság helye­sen követ­kez­te­tett a férfi bűnös­sé­gé­re, a cse­lek­mé­nyét helyt­ál­ló­an minő­sí­tet­te, a kisza­bott bün­te­tés szükséges.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.